بیمه عمر، بیمه عمر چیست، مزایای بیمه عمر، بهترین بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، خرید بیمه عمر، مشاوره خرید بیمه عمر، مشاوره اینترنتی خرید بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، جدول محاسبه بیمه عمر، جدول فروش بیمه عمر، محاسبه بیمه عمر، بیمه عمر چیست

شرایط پوشش حوادث در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری

نوامبر 27, 2019بیمه عمر

همان­طور که پیش از این نیز در مطالب پیشین اشاره شده است یکی از پوشش ­های اضافی در بیمه­ نامه عمر و سرمایه­ گذاری که بیمه­ گذار می­ تواند درخواست نماید پوشش حوادث است که شامل سه پوشش می­ شود:

 • پوشش سرمایه­ ی فوت بر اثر حادثه
 • پوشش سرمایه­ ی نقص عضو و از کارافتادگی دائم و کامل بر اثر حادثه
 • پوشش هزینه­ ی پزشکی بر اثر حادثه

در این یادداشت قصد داریم شرایط خاص و ویژه­ ی پوشش حوادث در بیمه­‌های عمر و سرمایه­ گذاری را تا آن­جا که در اکثر شرکت­‌های بیمه مشترک است، بررسی و تشریح نماییم.

 

تعاریف حوادث در بیمه نامه عمر

 • حادثه­ ی موضوع این پوشش اضافی عبارت است از هر واقعه ­ی ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده­ ی بیمه شده در مدت بیمه رخ دهد و منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.
 • نقص عضو یا از کارافتادگی دائم (کلی و جزئی) عبارت است از قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از بدن که به علت حادثه­ ی تحت پوشش بیمه­ نامه عمر و سرمایه­ گذاری به وجود آید و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.
 • سرمایه­ ی فوت در اثر حادثه مبلغی است که در بیمه­ نامه یا ضمائم احتمالی آن درج گردیده و در صورت فوت بر اثر حادثه­ ی بیمه شده طبق شرایط بیمه ­نامه و ضمائم آن به استفاده­ کنندگان مندرج در بیمه­ نامه پرداخت می­ شود.
 • غرامت نقص عضو مبلغی است که در بیمه­ نامه عمر و سرمایه ­گذاری، جدول تعهدات بیمه ­نامه یا سایر ضمائم احتمالی آن درج شده است و در صورت نقص عضو یا از کار افتادگی دائم (کلی و جزئی) بیمه شده ناشی از حادثه، طبق شرایط بیمه­ نامه و ضمائم آن به بیمه ­گذار پرداخت خواهد شد.
 • هزینه ­ی پزشکی عبارت است از هزینه ­هایی که بیمه شده در صورت تحقق خطرات تحت پوشش بیمه­ نامه عمر و سرمایه ­گذاری، مستقیماً در مقابل ارائه ­ی خدمات درمانی پرداخت می­کند.
 • هزینه ­ی پزشکی قابل پرداخت توسط بیمه ­گر عبارت است از مبلغ مندرج در صورت­حساب درمانی مربوطه و یا حداکثر هزینه ­ی پزشکی مورد تعهد بیمه ­گر هر کدام که کمتر باشد، مشروط بر آنکه حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز پس از پرداخت هزینه، صورت­حساب آن به بیمه­ گر تسلیم شده باشد. درمان بیمه شده باید حداکثر ظرف مدت دو سال از پایان مدت بیمه ­نامه عمر و سرمایه­ گذاری شروع شده باشد.

تعهدات بیمه ­گر

 • بیمه­ گر تعهد می‌­کند که در صورت فوت بیمه شده در اثر بروز خطرات تحت پوشش بیمه­ نامه عمر و سرمایه ­گذاری، علاوه بر سرمایه ­ی فوت بیمه ­نامه و اندوخته ­ی بیمه ­نامه تا زمان فوت، سرمایه ­ی فوت در اثر حادثه را نیز مطابق شرایط قرارداد، در وجه استفاده ­کنندگان بیمه­ نامه عمر و سرمایه­ گذاری پرداخت نماید.
 • در صورتی که بیمه شده به علت وقوع یکی از خطرات تحت پوشش بیمه­ نامه عمر و سرمایه­ گذاری دچار نقص عضو یا از کارافتادگی دائم شود، بیمه­ گر متعهد است غرامت مربوطه را طبق شرایط بیمه ­نامه و ضمائم آن و جدول نقص عضو به شرح ذیل پرداخت نماید:
 • موارد مشروحه ­ی ذیل از کارافتادگی دائم و کلی محسوب می­ شود و غرامت این موارد معادل صد در صد سرمایه ­ی نقص عضو و ازکارافتادگی بیمه شده خواهد بود:
 • نابینایی کامل و دائم از دو چشم
 • از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع دو دست، حداقل از مچ
 • از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع دو پا، حداقل از مچ
 • از کارافتادگی دائم و کامل یک دست و یک پا حداقل از مچ
 • از دست دادن هر دو پنجه پا
 • قطع کامل نخاع
 • ناشنوایی دائم و کامل هر دو گوش
 • برداشتن فک پایین
 • موارد مشروحه ­ی ذیل از کارافتادگی دائم و جزئی محسوب می‌­شود و غرامت این موارد معادل درصدی از سرمایه ­ی نقص عضو و از کارافتادگی خواهد بود:
۱از دست دادن قدرت توانایی حرف زدن (لال شدن) اعم از از کارافتادگی دائم و کامل حنجره و یاقطع زبان۸۰
۲از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از بازو۷۰
۳از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از ساعد۶۰
۴ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از مچ۵۵
۵از کارافتادگی دائم و کامل انگشتان هر دست۵۰
۱/۵انشگست شست۳
۲/۵بند اول انگشت شست۲۴
۳/۵انگشت سبابه۲۵
۴/۵بند اول انگشت سبابه۱۲
۵/۵بند اول و دوم انگشت سبابه۲۰
۶/۵هر یک از دو انگشت میانه۱۵
۷/۵انگشت کوچک۱۰
در هر حال حداکثر تعهد شرکت بیمه­ گر بابت مجموع نقص عضو انگشتان هر دست از ۵۰ درصد سرمایه­ ی بیمه شده تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که مجموع انگشتان هر دو دست قطع و یا از کارافتاده دائم گردد حداکثر معادل ۸۰ درصد سرمایه قابل پرداخت خواهد بود.
۶فقدان دندان­‌ها حداکثر۲۸
۷از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مفصل ران۷۰
۸از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ساق۶۰
۹از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مچ۵۵
۱۰از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان پا۳۰
۱/۱۰انگشت شست پا۱۰
۲/۱۰هر یک از سایر انگشتان پا۵
۱۱نابینا شدن یک چشم (در صورتی که بیمه شده قبل از حادثه از بینایی کامل یک چشم محروم بوده باشد، درصد نقص عضو نابینا شدن چشم دیگر ۸۰ درصد خواهد بود)۵۰
۱۲از دست دادن شنوایی یک گوش (در صورتی که بیمه شده قبل از وقوع حادثه­ی مشمول بیمه از شنوایی کامل یک گوش محروم بوده باشد، درصد نقص عضو ناشنوا شدن گوش دیگر ۶۵ درصد خواهد بود.۳۵
۱۳از دست دادن لاله ­ی گوش۱۰
۱۴از دست دادن حس بویایی۱۵
۱۵از دستدادن حس چشایی۱۵
۱۶غرامت نقص عضو سایر اعضای سر (جمجمه) و صورت از حداکثر ۴۰ درصد سرمایه­ ی بیمه تجاوز نخواهد کرد.
۱۷یک کلیه۳۰
۱۸طحال۷
۱۹بیضه۵
۲۰سایر اعضای داخل بدن به تشخیص پزشک معتمد شرکت بیمه ­گر تعیین خواهد شد.
 • بیمه ­گر تعهد می­ن ماید هزینه ­های پزشکی ناشی از حادثه را به میزان مبلغ مندرج در صورت­ حساب درمانی مربوطه و یا حداکثر هزینه­‌های پزشکی مورد تعهد وی در بیمه­ نامه عمر و سرمایه ­گذاری هر کدام که کمتر باشد، مشروط بر آنکه حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز پس از پرداخت هزینه، صورت­حساب آن به شرکت بیمه­ گر تسلیم شده باشد، پرداخت نماید. هزینه­‌های پزشکی که بیمه شده حداکثر ظرف مدت دو سال از تحقق خطرات تحت پوشش بیمه­ نامه عمر و سرمایه­ گذاری برای هر حادثه­ی موضوع بیمه متحمل شده است، قابل پرداخت می­باشد. هزینه­ ی مسافرت بیمه شده به منظور معالجه در مواردی که طبق نظر پزشک معالج جنبه­ ی اورژانس داشته و یا امکان معالجه در منطقه­ ی وقوع حادثه نباشد، قابل پرداخت خواهد بود. مجموعه­ ی حوادثی که ظرف مدت هفت روز متوالی اتفاق می­افتند، یک حادثه به شمار می­روند.

خطرات تحت پوشش حوادث

تعهد بیمه­ گر با رعایات استثنائات و محدودیت­‌های ذیل، شامل تحقق خطر حادثه می­ باشد. تحقق خطرات زیر نیز جزء تعهدات بیمه ­گر محسوب می­شود:

 • غرق شدن، مسمومیت، تأثیر گاز، بخار و یا مواد خورنده مانند اسید
 • ابتلا به‌هاری، کزاز و سیاه ­زخم
 • دفاع مشروع بیمه شده
 • اقدام به نجات اشخاص و اموال از خطر

استثنائات پوشش حوادث

موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن از تعهدات بیمه­گر خارج است:

 • خودکشی و یا اقدام به آن
 • مستی و یا استعمال هر گونه مواد مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک
 • استفاده از داروهای کاهنده­ ی هوشیاری و خواب آور بدون تجویز پزشک
 • ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن
 • فوت یا از کارافتادگی بیمه شده به علت حادثه­ ی عمدی از طرف ذینفع (اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت) که در این صورت بیمه ­گر منحصراً متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع خواهد بود.
 • صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن می­ شود.
 • هر گونه دیسک و یا فتق بیمه شده
 • هر گونه خسارت ایجاد شده به علت حادثه ­ای که تاریخ وقوع آن قبل از شروع بیمه­ نامه عمرو سرمایه­ گذاری باشد.
 • رانندگی با وسایل نقلیه­ ی موتوری بدون گواهی­نامه­ ی مجاز
 • پرش با چتر نجات به صورت سقوط آزاد
 • زمین لرزه، آتش­فشان و فعل و انفعالات هسته­ ای یا آلودگی­‌های شیمیایی و بیولوژیکی ناشی از آن
 • بیماری و ابتلا به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.
 • جنگ (به جز انفجار و یا عملکرد ادوات نظامی‌که بعد از جنگ به جا مانده است)، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی‌و انتظامی

 

تغییر خطر و ریسک بیمه­ نامه عمر و سرمایه­ گذاری

هر گاه در جریان مدت اعتبار بیمه­ نامه، در شغل یا فعالیت­های دیگر بیمه شده تغییری حاصل شود، بیمه شده یا بیمه­ گذار موظف هستند بیمه ­گر را از تغییرات حاصل شده حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز آگاه سازند. در صورت تغییر خطر، بیمه ­گر حق دارد حق بیمه­ ی متناسب با خطر جدید را برای مدت باقیمانده از بیمه ­نامه عمر و سرمایه­ گذاری پیشنهاد نماید. در صورتی که طرفین نتوانند در میزان حق بیمه­ ی تعدیل شده توافق نمایند، هر یک از طرفین حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز می­توانند بیمه ­نامه را فسخ نمایند. در صورت عدم اعلام تشدید خطر به بیمه ­گر و وقوع حادثه، غرامت با اعمال قاعده­ ی نسبی حق بیمه پرداخت خواهد شد.

چنانچه هنگام پرداخت خسارت مشخص شود شغل واقعی بیمه شده با شغل مندرج در بیمه ­نامه مغایر است، میزان خسارت بر اساس قاعده ­ی نسبی (به نسبت حق بیمه منظور شده به حق بیمه­ ی متناسب با شغل واقعی بیمه شده در زمان وقوع حادثه) پرداخت خواهد شد.

 

وظایف بیمه­ گذار و بیمه شده در هنگام وقوع حادثه

 • به محض وقوع حادثه غیر از فوت، بیمه شده موظف است به پزشک مراجعه نموده و دستورات وی را مراعات و خود را تحت معالجه قرار دهد. بیمه شده یا بیمه­ گذار موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز بعد از وقوع حادثه، مراتب را کتباً به اطلاع بیمه­ گذار برساند.
 • در صورت فوت بیمه شده، بیمه ­گذار یا ذینفع بیمه ­نامه عمر و سرمایه­ گذاری موظف هستند مراتب را در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ فوت بیمه شده کتباً به اطلاع بیمه­ گر برسانند. مگر اینکه ثابت نمایند به علتی خارج از اراده­ ی خود قادر به اعلام خسارت نبوده ­اند.
 • حسب مورد بیمه­ گذار و یا بیمه شده باید مدارک لازم را به بیمه ­گر تسلیم نموده و به کلیه­ ی سؤالاتی که در رابطه با حادثه از ایشان می‌­شود با صداقت پاسخ دهند.
 • بیمه شده ملزم به قبول هر گونه معاینه­ ی پزشکی و تحقیقات تعیین شده توسط بیمه­ گر می­ باشند. هزینه ­ی معاینات پزشکی بر عهده­ ی بیمه­ گر خواهد بود.
 • در صورتی که بیمه­ گذار و یا بیمه شده تکالیف مقرر را انجام ندهند، بیمه ­گر می‌­تواند ضرر و زیان وارده به لحاظ عدم اجرای تکالیف مزبور را از تعهدات قابل پرداخت خود کسر نماید.

 

مهلت پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه ­گر

بیمه­ گر حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ دریافت کلیه­ ی اسناد و مدارکی که بتواند به وسیله­ ی آن میزان خسارت وارده و حدود مسئولیت خود را تشخیص دهد، باید خسارت را تسویه و پرداخت نماید.


پست های مرتبط

تهعدات بیمه عمر
جدول محاسبات یا جدول تعهدات بیمه عمر؟

آگوست 19, 20200پسندیدنبیمه عمر

یکی از ویژگیهای بیمه عمر امکان آگاهی متقاضی بیمه عمر از جزئیات آن، پیش از صدور بیمه است. این امکان از طریق جدول محاسبات یا جدول تعهدات بیمه عمر میسر می‌شود. در این مطلب قصد داریم به بررسی جدول محاسبات یا جدول پیشبینی تعهدات بیمه عمر بپردازیم.

ادامه مطلب
شرایط پوشش حادثه در بیمه عمر
شرایط پوشش حوادث در بیمه عمر

آگوست 10, 20200پسندیدنبیمه عمر

یکی از پوششهای اضافی در بیمه­ عمر که بیمه­ گذار میتواند درخواست نماید، پوشش حوادث است. همچنین شرایط پوشش حادثه، یکی از سؤالات بیمه عمر است که همواره توسط مشتریان مطرح می‌شود. در ادامه به تشریح شرایط پوشش حادثه در بیمه عمر میپردازیم.

ادامه مطلب

یک نظر ارسال کنید

ایمیل شما نزد ما امن می ماند