شرایط معافیت از پرداخت حق بیمه عمر

پرداخت حق بیمه و چگونگی معافیت از آن

آگوست 1, 2020بیمه عمر

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی دائم و کامل، یکی از پوششهای اضافی بیمه عمر است. بیمه گذار میتواند این پوشش بیمه عمر را در ازای پرداخت حق بیمه، به صورت اختیاری،خریداری کند. در ادامه به تشریح شرایط پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در شرکتهای مختلف میپردازیم.

شرایط و مفهوم پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

بیمه گذار وظیفه پرداخت حق بیمه را بر عهده دارد. بموجب پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه، در صورت تحقق شرایط پوشش، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه معاف میشود. بدین معنی که از آن پس پرداخت حق بیمه، بجای بیمه گذار توسط شرکت بیمه گر انجام میشود. نحوه ارائه این پوشش بیمه عمر در شرکتهای مختلف بیمه ای تفاوت دارد. در برخی شرکتهای بیمه این پوشش تنها برای حالتی که بیمه گذار و بیمه شده مشابه باشند، ارائه میشود. در برخی دیگر برای حالتی که بیمه گذار و بیمه شده یکی نباشند نیز برای بیمه گذار ارائه میگردد. پیشتر در مطلب دیگری به این موضوع پرداخته بودیم.

بیمه عمر آسیا

در بیمه عمر آسیا، این پوشش بیمه عمر، در صورت از کارافتادگی به هر علت برای بیمه شده ارائه میشود. این پوشش در بیمه آسیا، حق بیمه پوششهای اصلی و اضافی را شامل میشود. همچنین در بیمه عمر آسیا، تعدیلات سالانه حق بیمه و افزایش سالانه آن مشمول پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه میشود. در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه آسیا، همچنین پوشش معافیت برای بیمه­ گذار نیز ارائه می­شود.

بیمه عمر البرز

در بیمه عمر البرز، پوشش معافیت، در صورت ازکارافتادگی به هر علت برای بیمه شده ارائه میشود. این پوشش در بیمه عمر البرز، حق بیمه پوششهای اصلی و اضافی را و تعدیلات سالانه حق بیمه را شامل میشود. در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه البرز پوشش معافیت برای بیمه گذار ارائه نمیشود.

بیمه عمر ایران

در بیمه عمر ایران، پوشش معافیت، در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل ناشی از حادثه برای بیمه شده ارائه میشود. این پوشش در بیمه عمر ایران، تنها حق بیمه پوششهای اصلی بیمه نامه را شامل میشود. همچنین در بیمه ایران، تعدیلات سالانه حق بیمه و افزایش سالانه آن مشمول پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه نمیشود. در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران پوشش معافیت برای بیمه گذار ارائه نمیشود.

بیمه عمر پارسیان

در بیمه عمر پارسیان، پوشش معافیت، در صورت ازکارافتادگی به هر علت برای بیمه شده ارائه میشود. این پوشش در بیمه عمر پارسیان، حق بیمه پوششهای اصلی و اضافی را شامل میشود. همچنین در بیمه پارسیان، تعدیلات سالانه حق بیمه و افزایش سالانه آن مشمول پوشش معافیت میشود. در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه پارسیان پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه برای بیمه گذار ارائه نمیشود.

بیمه عمر پاسارگاد

در بیمه عمر پاسارگاد، پوشش معافیت، در صورت ازکارافتادگی به هر علت برای بیمه شده ارائه میشود. این پوشش در بیمه عمر پاسارگاد، حق بیمه پوششهای اصلی و اضافی را شامل میشود. همچنین در بیمه پاسارگاد، تعدیلات سالانه حق بیمه و افزایش سالانه آن مشمول پوشش معافیت میشود. در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پاسارگاد پوشش معافیت برای بیمه گذار ارائه نمیشود.

بیمه عمر دانا

در بیمه عمر دانا، این پوشش بیمه عمر، در صورت ازکارافتادگی به هر علت برای بیمه شده ارائه میشود. این پوشش در بیمه عمر دانا، حق بیمه پوششهای اصلی و اضافی را شامل میشود. همچنین در بیمه دانا، تعدیلات سالانه حق بیمه و افزایش سالانه آن مشمول پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه میشود. در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه دانا، همچنین پوشش معافیت برای بیمه گذار ارائه نمیشود.

بیمه عمر دی

در بیمه عمر دی، این پوشش بیمه عمر، در صورت ازکارافتادگی به هر علت برای بیمه شده ارائه میشود. این پوشش در بیمه عمر دی، حق بیمه پوششهای اصلی و اضافی را شامل میشود. همچنین در بیمه دی، تعدیلات سالانه حق بیمه و افزایش سالانه آن مشمول پوشش معافیت میشود. در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه دی، پوشش معافیت برای بیمه گذار نیز ارائه میشود.

بیمه عمر سامان

در بیمه عمر سامان، پوشش معافیت، در صورت ازکارافتادگی به هر علت برای بیمه شده ارائه میشود. این پوشش در بیمه عمر سامان، حق بیمه پوششهای اصلی و اضافی را شامل میشود. همچنین در بیمه سامان، تعدیلات سالانه حق بیمه و افزایش سالانه آن مشمول پوشش معافیت میشود. در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سامان همچنین پوشش معافیت برای بیمه گذار نیز ارائه میشود.

بیمه عمر سرمد

در بیمه عمر سرمد، پوشش معافیت، در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل به هر علت برای بیمه شده ارائه میشود. این پوشش در بیمه عمر سرمد، حق بیمه تنها پوشش اصلی را شامل میشود. معیار معافیت از حق بیمه، مبلغ آخرین حق بیمه پرداختی بیمه گذار است. همچنین در بیمه سرمد، تعدیلات سالانه حق بیمه و افزایش سالانه آن مشمول پوشش معافیت نمیشود. در شرکت بیمه سرمد همچنین پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه برای بیمه­ گذار نیز ارائه میشود. در صورت ازکارافتادگی یا فوت به هر علت بیمه گذار، از پرداخت اقساط تا پایان دوره معاف میشود. معافیت در بیمه عمر سرمد، تعدیلات حق بیمه را شامل نمیشود.

بیمه عمر کارآفرین

در بیمه عمر کارآفرین، پوشش معافیت، در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل به هر علت برای بیمه شده ارائه میشود. این پوشش در بیمه عمر کارآفرین، تنها حق بیمه پوششهای اصلی بیمه نامه را شامل میشود. همچنین در بیمه عمر کارآفرین، تعدیلات سالانه حق بیمه مشمول پوشش معافیت نمیشود. در شرکت بیمه کارآفرین پوشش معافیت برای بیمه گذار ارائه نمیشود.

بیمه عمر کوثر

در بیمه عمر کوثر، این پوشش بیمه عمر، در صورت ازکارافتادگی به هر علت برای بیمه شده ارائه میشود. این پوشش در بیمه عمر کوثر، حق بیمه پوششهای اصلی و اضافی را شامل میشود. همچنین در بیمه کوثر، تعدیلات سالانه حق بیمه و افزایش سالانه آن مشمول پوشش معافیت میشود. در شرکت بیمه کوثر همچنین پوشش معافیت برای بیمه گذار ارائه نمیشود.

بیمه عمر ما

در بیمه عمر ما، پوشش معافیت، در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل به هر علت برای بیمه شده ارائه میشود. این پوشش در بیمه عمر ما، حق بیمه تنها پوششهای اصلی را شامل می‌شود. همچنین در بیمه ما، تعدیلات سالانه حق بیمه و افزایش سالانه آن مشمول پوشش معافیت میشود. در شرکت بیمه ما پوشش معافیت برای بیمه گذار ارائه نمی‌شود.

بیمه عمر ملت

در بیمه عمر ملت، پوشش معافیت، در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل به هر علت برای بیمه شده ارائه میشود. این پوشش در بیمه عمر ملت، حق بیمه پوششهای اصلی و اضافی را شامل میشود. همچنین در بیمه ملت، تعدیلات سالانه حق بیمه و افزایش سالانه آن مشمول پوشش معافیت میشود. در شرکت بیمه ملت همچنین پوشش معافیت برای بیمه گذار نیز ارائه میشود. در صورت از کارافتادگی به هر علت یا فوت حادثه بیمه گذار، از پرداخت اقساط تا پایان دوره معاف میشود.

بیمه عمر نوین

در بیمه عمر نوین، پوشش معافیت، در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل به هر علت برای بیمه شده ارائه میشود. این پوشش در بیمه عمر نوین، حق بیمه پوششهای اصلی و اضافی را شامل میشود. همچنین در بیمه نوین، تعدیلات سالانه حق بیمه و افزایش سالانه آن مشمول پوشش معافیت از میشود. در شرکت بیمه نوین همچنین پوشش معافیت برای بیمه گذار نیز ارائه میشود. اگر بیمه شده زیر ۱۸ سال باشد، پوشش معافیت، تا ۱۸ سالگی بیمه شده ارائه میشود. در این حالت، پوشش معافیت، فوت و نقص عضو بیمه گذار به هر علت را پوشش میدهد. اگر بیمه شده بالای ۱۸ سال باشد، پوشش معافیت تا پایان دوره بیمه نامه برقرار خواهد بود. در این حالت پوشش معافیت، فوت و نقص عضو بر اثر حادثه را شامل میشود. در این حالت نیز پوشش معافیت، تعدیلات سالانه حق بیمه و پوشش‌های اصلی و اضافی را شامل میشود.

موارد استثنا پوشش معافیت

استثنائات پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

 • خودکشی و یا اقدام به آن
 • مستی و یا استعمال هر گونه مواد مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک
 • ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن
 • فوت یا ازکارافتادگی بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع (اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت). در این صورت بیمه گر منحصراً متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع خواهد بود.
 • صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن میشود.
 • هر گونه دیسک و یا فتق بیمه شده
 • هر گونه غرامت ایجاد شده به علت حادثه ای که تاریخ وقوع آن قبل از شروع بیمه باشد.
 • رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بدون گواهینامه مجاز
 • پرش با چتر نجات به صورت سقوط آزاد
 • زمین لرزه، آتشفشان و فعل و انفعالات هسته ای
 • جنگ، شورش، نزاع، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی‌و انتظامی

بیمه مرکزی نیز در مجموعه مطالب مفیدی اقدام به معرفی محصولات بیمه ای کرده است که خواندن آنها به شما مخاطبان عزیز توصیه می‌شود.


پست های مرتبط

بیمه عمر، بیمه عمر چیست، مزایای بیمه عمر، بهترین بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، خرید بیمه عمر، مشاوره خرید بیمه عمر، مشاوره اینترنتی خرید بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، جدول محاسبه بیمه عمر، جدول فروش بیمه عمر، محاسبه بیمه عمر، بیمه عمر چیست
شرایط پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه عمر

ژانویه 12, 20200پسندیدنبیمه عمر,

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی دائم و کامل، یکی از پوشش‌های اضافی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری است که بیمه گذار می‌تواند آن را روی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود خریداری کند. پیش از این و در مطالب پیشین سایت بیم دان توضیحات اجمالی در رابطه با …

ادامه مطلب

یک نظر ارسال کنید

ایمیل شما نزد ما امن می ماند