بررسی بیمه های عمر پاسارگاد و نوین

مقایسه شرایط بیمه عمر پاسارگاد و بیمه عمر نوین

جولای 19, 2020بیمه عمر

یکی از پرسشهای متداول متقاضیان خرید بیمه عمر، این است که مزایای بیمه عمر در کدام بیمه بیشتر است؟ جهت پاسخ به این سؤال باید شرایط بیمه‌های مختلف تشریح و مقایسه گردد. در این مطلب قصد داریم شرایط بیمه عمر پاسارگاد را با شرایط بیمه عمر نوین مقایسه نماییم.

محدوده سنی بیمه شده

در بیمه عمر پاسارگاد، بیمه شده میتواند از بدو تولد تا پایان سن ۷۰ سالگی تحت پوشش قرار گیرد. توضیح آن که در هنگام خرید بیمه عمر، بیمه شده نباید بیش از ۶۵ سال داشته باشد. اما پس از صدور بیمه­ نامه تا ۷۰ سالگی میتواند تحت پوشش قرار گیرد. در بیمه عمر نوین، بیمه شده تا سن ۷۵ سالگی تحت پوشش بیمه نامه قرار میگیرد. پیش از این در مطلبی به مقایسه بیمه عمر پاسارگاد و بیمه عمر سامان پرداخته بودیم.

مدت بیمه نامه

در هر دو بیمه عمر، مدت بیمه میتواند از ۵ تا ۳۰ سال پس از خرید بیمه عمر ادامه یابد. لذا کمترین مدت زمان بیمه عمر در بیمه عمر پاسارگاد و نوین ۵ سال و حداکثر آن ۳۰ سال است.

روش پرداخت حق بیمه

در هر دو بیمه عمر مورد بحث، بیمه گذار میتواند حق بیمه‌های خود را به پنج روش پرداخت کند. این پنج روش عبارتند از: ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه یا یکجا.

پوشش سرمایه فوت به هر علت

مبلغ سرمایه فوت عادی بیمه عمر در بیمه عمر پاسارگاد تا ۳۶۰ برابر حق بیمه ماهانه سال اول تعیین میشود. در سالهای بعد، سرمایه فوت بر اساس درصد رشد سالانه سرمایه فوت، با افزایش سرمایه فوت عادی مشخص میگردد. سقف مبلغ سرمایه فوت در بیمه عمر پاسارگاد ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است. در شرکت بیمه نوین نیز سرمایه فوت از ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۲۵ برابر حق بیمه سال اول ارائه میشود. سقف سرمایه فوت در این شرکت بیمه، ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال است.

پوشش اضافی سرمایه فوت ناشی از حادثه

در هر دو شرکت بیمه پاسارگاد و نوین، پوششهای اضافی حادثه به طور کامل ارائه میشود. پوشش سرمایه فوت ناشی از حادثه در بیمه عمر پاسارگاد تا سقف سه برابر سرمایه فوت عادی ارائه میشود. بیمه گذار میتواند ضریب این پوشش را نسبت به سرمایه فوت عادی بین یک تا ۳ برابر انتخاب کند. سقف سرمایه فوت حادثه در بیمه عمر پاسارگاد، مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است. این پوشش در بیمه عمر نوین تا ضریب ۴ برابر و تا سقف ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه میشود.

پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه

در بیمه عمر پاسارگاد و نوین، پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی حادثه بشرط خرید پوشش سرمایه فوت حادثه ارائه میشود. این پوشش در بیمه پاسارگاد به میزان ۳۰۰% سرمایه فوت به هر علت و تا سقف ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ ریال ارائه میگردد. در بیمه عمر نوین، این پوشش تا چهار برابر سرمایه فوت و تا سقف ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال قابل ارائه است.

پوشش اضافی هزینه پزشکی ناشی از حادثه

پوشش هزینه پزشکی بر اثر حادثه در هر دو شرکت بشرط خرید پوشش سرمایه فوت حادثه ارائه میشود. این پوشش در بیمه عمر پاسارگاد به میزان ۱۰ درصد سرمایه فوت حادثه و تا سقف ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ارائه میگردد. این پوشش در بیمه نوین نیز بین ۵ تا ۲۰ درصد سرمایه فوت تا سقف ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال قابل انتخاب است.

پوشش اضافی امراض خاص

پوشش امراض خاص در بیمه عمر پاسارگاد برای انواع سرطان، سکته‌ها، عمل قلب باز و پیوند اعضا ارائه میشود. این پوشش در بیمه پاسارگاد به میزان ۳۰ درصد سرمایه فوت عادی و تا سقف ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه میگردد. نحوه ارائه این پوشش در بیمه پاسارگاد به صورت سرمایه ای و به شرط ابتلا میباشد. بدین معنی که نیاز به ارائه فاکتور از سوی بیمه شده نمیباشد.

همچنین در بیمه پاسارگاد، هزینه بیماریهای خاص برای هر بیماری یک بار در طول دوره بیمه عمر قابل پرداخت است. پوشش امراض خاص در بیمه پاسارگاد از دوازده سالگی تا شصت سالگی، بیمه شده را تحت پوشش قرار میدهد. در بیمه عمر نوین، علاوه بر بیماریهای فوق، بیماریهای دیگری نیز تحت پوشش قرار میگیرند. این بیماریها شامل اعمال جراحی قلب، ام اس، هپاتیت، آلزایمر، پارکینسون، دیالیز کلیوی، نابینائی، ناشنوائی، کما، مننژیت و عفونت میشود. امراض خاص در بیمه نوین، بین ۱۰ تا ۵۰ درصد سرمایه فوت و تا سقف ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه میگردد. نحوه پرداخت امراض خاص در بیمه نوین، به شکل سرمایه ای، به شرط ابتلا و بدون نیاز به فاکتور است. همچنین این پوشش در بیمه نوین از یک تا شصت سالگی قابل ارائه است.

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

در بیمه پاسارگاد پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه، برای شخص بیمه شده ارائه میشود. اما در بیمه نوین این پوشش به بیمه گذار ارائه میگردد. در بیمه پاسارگاد، در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه معاف میشود. این پوشش در بیمه پاسارگاد از کارافتادگی دائم و کامل به هر علت را شامل میشود. همچنین معافیت از پرداخت حق بیمه تا پایان دوره بیمه نامه خواهد بود. این پوشش در بیمه پاسارگاد، حق بیمه­ پوششهای اصلی و اضافی را شامل میشود. همچنین تعدیلات سالانه حق بیمه و افزایش سالانه آن مشمول پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در بیمه پاسارگاد میشود.

در بیمه عمر نوین اگر بیمه شده و بیمه گذار یکی باشند، پوشش معافیت برای ازکارافتادگی به هر علت ارائه میشود. در این صورت معافیت تا پایان دوره بیمه نامه برقرار است. اگر بیمه گذار و بیمه شده یکی نباشند، پوشش معافیت در بیمه نوین در دو حالت مختلف عرضه میگردد. برای بیمه شده زیر ۱۸ سال، پوشش معافیت، فوت و نقص عضو بیمه گذار به هر علت را شامل میشود. در این حالت پوشش تا ۱۸ سالگی بیمه شده برقرار است. بعد از ۱۸ سالگی پوشش تا پایان دوره بیمه نامه در اثر حادثه برقرار خواهد بود. در بیمه عمر نوین، تعدیلات حق بیمه مشمول معافیت میشود. همچنین معافیت، حق بیمه پوششهای اضافی را نیز شامل میشود.

سایر تفاوتهای بیمه عمر پاسارگاد و نوین

در بیمه عمر پاسارگاد، پوشش آتش سوزی منزل مسکونی نیز ارائه میشود. این پوشش در بیمه نوین وجود ندارد. در بیمه نوین، پوششی تحت عنوان پوشش مستمری ناشی از معافیت ارائه میگردد. به موجب آن، در صورت تحقق موضوع پوشش معافیت، مبلغی به عنوان مستمری نیز به بیمه شده پرداخت میشود. میزان مستمری، توسط بیمه گذار هنگام خرید بیمه عمر بین یک تا چهار برابر حق بیمه پرداختی سال انتخاب میشود. این پوشش در بیمه پاسارگاد ارائه نمیشود. همچنین در بیمه نوین و پاسارگاد امکان اخذ پوشش درمان تکمیلی وجود دارد. در بیمه عمر پاسارگاد بیمه تکمیلی برای اعمال جراحی ارائه میشود. در بیمه نوین این پوشش در قالب سه طرح، برای بیمه شده وجود دارد.

با بررسی هریک از پوششها در دو شرکت بیمه پاسارگاد و نوین، مزایای بیمه عمر در دو شرکت آشکار میشود. با مقایسه مزایای بیمه عمر در شرکتهای مختلف، متقاضیان بیمه عمر میتوانند برای خرید بیمه عمر تصمیم مناسب اتخاذ کنند.


پست های مرتبط

مقایسه بیمه ایران و نوین
مقایسه شرایط بیمه عمر ایران و بیمه عمر نوین

جولای 5, 20200پسندیدنبیمه عمر,

یکی از پرسش­های متداول متقاضیان بیمه عمر، این است که مزایای بیمه عمر در کدام بیمه بیشتر است؟ به جهت پاسخ به این سؤال لازم است شرایط بیمه‌های مختلف تشریح و با یکدیگر مقایسه گردد. بدین منظور در این مطلب قصد داریم شرایط بیمه عمر ایران را با شرایط بیمه عمر نوین مقایسه نماییم. پیش …

ادامه مطلب
مقایسه بیمه عمر «پاسارگاد» و بیمه عمر «سامان»

ژوئن 23, 20200پسندیدنبیمه عمر

یکی از مهم­ترین پرسش­هایی که همواره برای بیمه ­گذاران و مشتریان و متقاضیان بیمه­‌های عمر و سرمایه­ گذاری مطرح است، این است که کدام بیمه عمر را باید انتخاب کنند و کدام بیمه عمر شرایط بهتری دارد. جهت پاسخ به این سؤال لازم است شرایط بیمه‌های مختلف تشریح و با یکدیگر مقایسه گردد. بدین منظور …

ادامه مطلب

یک نظر ارسال کنید

ایمیل شما نزد ما امن می ماند