بیمه عمر، بیمه عمر چیست، مزایای بیمه عمر، بهترین بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، خرید بیمه عمر، مشاوره خرید بیمه عمر، مشاوره اینترنتی خرید بیمه عمر، بیمه عمر پاسارگاد، جدول محاسبه بیمه عمر، جدول فروش بیمه عمر، محاسبه بیمه عمر، بیمه عمر چیست

مقایسه بیمه های عمر شرکت های مختلف

دسامبر 23, 2019بیمه عمر

یکی از مهم ترین پرسش‌هایی که همواره برای بیمه گذاران و مشتریان و متقاضیان بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری مطرح است و نمایندگان و فروشندگان بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری با آن مواجه می‌شوند، این است که بیمه عمر و سرمایه گذاری در شرکت‌های مختلف چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند و ویژگی‌ها و شرایط بیمه عمر و سرمایه گذاری در هر شرکت بیمه چیست؟ جهت پاسخ به این پرسش مهم بیمه گذاران و متقاضیان بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری، در سلسله مقالاتی که پیش از این در سایت بیم دان ارائه شد، ویژگی‌های بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری در هر یک از شرکت‌های بیمه را ارائه کردیم. در این یادداشت نیز قصد داریم ویژگی‌ها و جزئیات تمام بیمه نامه‌های عمر و سرمایه گذاری در شرکت‌های مختلف را به طور تجمیعی و در قالب متون و جدول زیر با یکدیگر مقایسه نماییم تا در یک نگاه اجمالی برای مخاطبان سایت بیم دان قابل دسترسی باشد.

 

 

بیمه عمر آسیا

محدوده ی سنی بیمه شده

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه آسیا، بیمه شده می‌تواند از بدو تولد تا پایان سن ۷۰ سالگی تحت پوشش قرار گیرد. توضیح آن که در هنگام صدور بیمه نامه بیمه شده نباید بیش از ۶۵ سال داشته باشد، اما پس از صدور بیمه نامه تا ۷۰ سالگی می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد.

 

مدت بیمه نامه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه آسیا، مدت بیمه نامه می‌تواند از ۵ سال آغاز شده و تا ۳۰ سالگی بیمه شده ادامه یابد. لذا کم ترین مدت زمان بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه آسیا ۵ سال و حداکثر آن ۳۰ سالگی بیمه شده است. مدت بیمه نامه توسط بیمه گذار و با درج در فرم پیشنهاد بیمه نامه در زمان صدور بیمه نامه تعیین می‌شود.

 

روش پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه آسیا، بیمه گذار می‌تواند حق بیمه‌های خود را به یکی از شش روش ماهانه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و یا یکجا پرداخت کند. پرداخت اقساط به صورت ماهانه فقط در بیمه‌های گروهی میسر است.

 

پوشش سرمایه ی فوت به هر علت

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه آسیا، مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت اولیه ی بیمه نامه با انتخاب بیمه گذار و درج آن به صورت مکتوب در فرم پیشنهاد بیمه نامه تعیین می‌گردد. میزان مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت بیمه نامه در شرکت بیمه آسیا، تا سقف بیست و پنج برابر حق بیمه ی پرداختی بیمه گذار در سال اول بیمه نامه تعیین می‌شود و در سال‌های بعد بیمه نامه، سرمایه ی فوت به هر علت بر اساس درصد رشد سالانه ی سرمایه ی فوت که در فرم پیشنهاد توسط بیمه گذار تعیین شده است، با افزایش سرمایه ی فوت به هر علت سال اول بیمه نامه مشخص می‌گردد. سقف مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه آسیا، ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد) است.

 

پوشش اضافی سرمایه ی فوت ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه آسیا، پوشش‌های اضافی حادثه شامل سرمایه ی فوت ناشی از حادثه و پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی و هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه ارائه می-شود. پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه آسیا تا سقف سه برابر سرمایه ی فوت به هر علت ارائه می‌شود و بیمه گذار می‌تواند در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، ضریب سرمایه ی فوت ناشی از حادثه نسبت به سرمایه ی فوت به هر علت را در فرم پیشنهاد بیمه نامه به صورت ضریبی بین یک تا ۳ برابر سرمایه ی فوت به هر علت مشخص کند. سقف مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه آسیا، مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال است. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه در طول مدت بیمه نامه، مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در جدول بیمه نامه به مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت مندرج در جدول محاسبات و تعهدات بیمه نامه اضافه شده و به ذینفع یا ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود.

 

 پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه آسیا، پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه به شرط خرید پوشش سرمایه ی فوت بر اثر حادثه قابل ارائه می‌باشد. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه آسیا به میزان ۱۰۰ درصد سرمایه ی فوت به هر علت و تا سقف ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال ارائه می‌شود.

 

پوشش اضافی هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه

پوشش هزینه ی پزشکی بر اثر حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه-گذاری شرکت بیمه آسیا به شرط خرید پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه قابل ارائه می‌باشد. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه ما به میزان ۱۰ درصد سرمایه ی فوت ناشی از حادثه تا سقف ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دویست میلیون) ریال ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر آسیا برای محدوده ی سنی ۱۰ تا ۷۰ سالگی ارقابل ارائه است.

 

پوشش اضافی امراض خاص

پوشش اضافی امراض خاص در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه آسیا به شرط خرید این پوشش توسط بیمه گذار در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، برای بیماری‌های انواع سرطان، سکته ی قلبی، سکته ی مغزی، جراحی عمل قلب باز و پیوند اعضای اصلی بدن ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه آسیا به میزان ۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت و تا سقف مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دویست میلیون) ریال ارائه می‌گردد. نحوه ی ارائه ی این پوشش و پرداخت خسارت آن در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه آسیا به صورت سرمایه ای و به شرط ابتلای بیمه شده به یکی از بیماری‌های فوق و بدون نیاز به ارائه ی فاکتور است. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه آسیا، هزینه ی بیماری‌های خاص تنها یک بار در طول دوره ی بیمه نامه قابل پرداخت می‌باشد. پوشش امراض خاص در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه آسیا از ده تا شصت سالگی، بیمه شده را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 

 پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه آسیا، پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه، در صورت از کارافتادگی دائم و کامل به هر علت برای شخص بیمه شده ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری آسیا، حق بیمه ی پوشش‌های اصلی و اضافی را شامل می‌شود. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه آسیا، تعدیلات سالانه ی حق بیمه و افزایش سالانه ی آن مشمول پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه می‌شود. در حقیقت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده به هر علت، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه ی بیمه نامه به میزان حق بیمه ی پوشش-های اصلی و اضافی با در نظر گرفتن افزایش سالانه ی آن تا پایان دوره ی بیمه نامه معاف می‌شود. در شرکت بیمه آسیا همچنین پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه برای بیمه گذار نیز ارائه می‌شود. در صورت از کارافتادگی دائم و کامل به هر علت یا فوت در اثر حادثه بیمه گذار، بیمه گذار یا بیمه شده از پرداخت حق بیمه ی پوشش اصلی تا پایان دوره ی بیمه نامه با در نظر گرفتن تعدیلات حق بیمه معاف خواهد شد.

 

 

بیمه عمر البرز

محدوده ی سنی بیمه شده

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه البرز، بیمه شده می‌تواند از بدو تولد تا پایان سن ۷۰ سالگی تحت پوشش قرار گیرد. توضیح آن که در هنگام صدور بیمه نامه بیمه شده نباید بیش از ۶۵ سال داشته باشد، اما پس از صدور بیمه نامه تا ۷۰ سالگی می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد.

 

مدت بیمه نامه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه البرز، مدت بیمه نامه می‌تواند از ۵ سال آغاز شده و تا ۳۰ سال پس از شروع بیمه نامه ادامه یابد. لذا کم ترین مدت زمان بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه البرز ۵ سال و حداکثر آن ۳۰ سال است. مدت بیمه نامه توسط بیمه گذار و با درج در فرم پیشنهاد بیمه نامه در زمان صدور بیمه نامه تعیین می-شود.

 

روش پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه البرز، بیمه گذار می‌تواند حق بیمه‌های خود را به یکی از شش روش ماهانه، دو ماهه، سه ماهه، چهار ماهه، شش ماهه یا سالانه پرداخت کند.

 

پوشش سرمایه ی فوت به هر علت

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه البرز، مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت اولیه ی بیمه نامه با انتخاب بیمه گذار و درج آن به صورت مکتوب در فرم پیشنهاد بیمه نامه تعیین می‌گردد. میزان مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت بیمه نامه در شرکت بیمه البرز، تا سقف بیست و پنج برابر حق بیمه ی پرداختی بیمه گذار در سال اول بیمه نامه تعیین می‌شود و در سال‌های بعد بیمه نامه، سرمایه ی فوت به هر علت بر اساس درصد رشد سالانه ی سرمایه ی فوت که در فرم پیشنهاد توسط بیمه گذار تعیین شده است، با افزایش سرمایه ی فوت به هر علت سال اول بیمه نامه مشخص می‌گردد. سقف مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه البرز، .۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد و پانصد میلیون) است.

 

پوشش اضافی سرمایه ی فوت ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه البرز، پوشش‌های اضافی حادثه شامل سرمایه ی فوت ناشی از حادثه و پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی و هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه ارائه می-شود. پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه البرز تا سقف سه برابر سرمایه ی فوت به هر علت ارائه می‌شود و بیمه گذار می‌تواند در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، ضریب سرمایه ی فوت ناشی از حادثه نسبت به سرمایه ی فوت به هر علت را در فرم پیشنهاد بیمه نامه به صورت ضریبی بین یک تا ۳ برابر سرمایه ی فوت به هر علت مشخص کند. سقف مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه البرز، ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد و پانصد میلیون) ریال است. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه در طول مدت بیمه نامه، مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در جدول بیمه نامه به مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت مندرج در جدول محاسبات و تعهدات بیمه نامه اضافه شده و به ذینفع یا ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود.

 

 پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه البرز، پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه به شرط خرید پوشش سرمایه ی فوت بر اثر حادثه قابل ارائه می‌باشد. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه البرز به میزان ۱۰۰ درصد سرمایه ی فوت به هر علت و تا سقف ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ (دو میلیارد و پانصد میلیون) ریال ارائه می‌شود.

 

پوشش اضافی هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه

پوشش هزینه ی پزشکی بر اثر حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه-گذاری شرکت بیمه البرز ارائه نمی‌شود.

 

پوشش اضافی امراض خاص

پوشش اضافی امراض خاص در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه البرز به شرط خرید این پوشش توسط بیمه گذار در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، برای بیماری‌های انواع سرطان، سکته ی قلبی، سکته ی مغزی، جراحی عمل قلب باز و پیوند اعضای اصلی بدن ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه البرز به میزان ۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت و تا سقف مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دویست و پنجاه میلیون) ریال ارائه می-گردد. نحوه ی ارائه ی این پوشش و پرداخت خسارت آن در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه البرز به صورت سرمایه ای و بدون نیاز به ارائه ی فاکتور از سوی بیمه شده می‌باشد. در حقیقت در صورت ابتلای بیمه شده به یکی از انواع بیماری‌های خاص فوق، تمامی‌سرمایه ی مندرج در جدول محاسبات و تعهدات بیمه نامه بدون ارائه ی فاکتور هزینه از سوی بیمه شده به وی پرداخت خواهد شد. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه البرز، هزینه ی بیماری‌های خاص تنها یک بار در طول دوره ی بیمه نامه قابل پرداخت می‌باشد. پوشش امراض خاص در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه البرز از پنج تا شصت سالگی، بیمه شده را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه البرز، پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه، در صورت از کارافتادگی دائم و کامل به هر علت برای شخص بیمه شده ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری البرز، حق بیمه ی پوشش‌های اصلی و اضافی را شامل می‌شود و تعدیلات سالانه ی حق بیمه و افزایش سالانه ی آن مشمول پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه می‌شود. در حقیقت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده به هر علت، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه ی بیمه نامه به میزان حق بیمه ی پوشش‌های اصلی و اضافی و با در نظر گرفتن افزایش سالانه ی آن تا پایان دوره ی بیمه نامه معاف می‌شود. در شرکت بیمه البرز پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه برای بیمه گذار ارائه نمی‌شود.

 

بیمه عمر ایران

محدوده ی سنی بیمه شده

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران، بیمه شده می‌تواند از بدو تولد تا پایان سن ۱۰۶ سالگی تحت پوشش قرار گیرد. توضیح آن که در بیمه عمر و سرمایه گذاری ایران، بیمه شده پس از پایان دوره ی بیمه-نامه می‌تواند مبلغ اندوخته ی خود را به صورت مستمری و تا سن ۱۰۶ سالگی دریافت کند و تا این سن تحت پوشش بیمه نامه باشد.

 

مدت بیمه نامه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران، مدت بیمه نامه می‌تواند از ۵ سال آغاز شده و تا سن ۱۰۶ سالگی بیمه شده، ادامه یابد. لذا کم ترین مدت زمان بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه ایران ۵ سال و حداکثر آن تا سن ۱۰۶ سالگی بیمه شده است.

 

روش پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران، بیمه گذار می‌تواند حق بیمه‌های خود را به پنج روش مختلف پرداخت کند. این روش‌ها عبارتند از ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و یک جا.

 

پوشش سرمایه ی فوت به هر علت

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران طرح بیمه «مان»، مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت اولیه ی بیمه نامه با انتخاب بیمه گذار و درج آن به صورت مکتوب در فرم پیشنهاد بیمه نامه تعیین می‌گردد. میزان مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت بیمه نامه در شرکت بیمه ایران، بین پنج تا سی و پنج برابر حق بیمه ی پرداختی بیمه گذار در سال اول بیمه نامه تعیین می‌شود و در سال‌های بعد بیمه نامه، سرمایه ی فوت به هر علت بر اساس درصد رشد سالانه ی سرمایه ی فوت که در فرم پیشنهاد توسط بیمه گذار تعیین شده است، با افزایش سرمایه ی فوت به هر علت سال اول بیمه نامه مشخص می-گردد. سقف سرمایه ی فوت به هر علت در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد و پانصد میلیون) ریال است.

 

پوشش اضافی سرمایه ی فوت ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران، پوشش‌های اضافی حادثه شامل سرمایه ی فوت ناشی از حادثه، نقص عضو و از کارافتادگی حادثه و هزینه‌های پزشکی ارائه می‌شود و بیمه گذار می‌تواند با خرید پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه، دو پوشش دیگر را نیز در زمان صدور بیمه نامه خریداری نماید. پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران تا سقف سه برابر سرمایه ی فوت به هر علت ارائه می‌شود و بیمه گذار می‌تواند در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، ضریب سرمایه ی فوت ناشی از حادثه نسبت به سرمایه ی فوت به هر علت را در فرم پیشنهاد بیمه نامه مشخص کند. سقف مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران، مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد و پانصد میلیون) ریال است. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه در طول مدت بیمه نامه، مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در جدول بیمه نامه به مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت مندرج در جدول محاسبات و تعهدات بیمه نامه اضافه شده و به ذینفع یا ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود.

 

 پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران، پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه به شرط خرید پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه ایران به میزان ۱۰۰ درصد سرمایه ی فوت به هرعلت ارائه می‌شود. سقف مبلغ پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه در بیمه عمر و سرمایه گذاری «مان» یک میلیارد ریال است.

 

پوشش اضافی هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه

پوشش هزینه ی پزشکی بر اثر حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه-گذاری شرکت بیمه ایران به شرط خرید پوشش سرمایه ی فوت بر اثر حادثه ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه-گذاری «مان» به میزان ۲۰ درصد سرمایه ی فوت به هر علت محاسبه و در جدول محسبات و تعهدات بیمه نامه درج می‌شود. سقف میزان هزینه ی پزشکی بر اثر حادثه در بیمه عمر و سرمایه گذاری ایران مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنجاه میلیون) ریال است.

 

پوشش اضافی امراض خاص

پوشش اضافی امراض خاص در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران به شرط خرید این پوشش توسط بیمه گذار در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، برای بیماری‌های انواع سرطان، سکته ی قلبی، سکته ی مغزی، جراحی عمل قلب باز و پیوند اعضای اصلی بدن ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری «مان» به میزان ۲۵ درصد سرمایه فوت به هر علت و تا سقف مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دویست و پنجاه میلیون) ریال ارائه می‌گردد. نحوه ی ارائه ی این پوشش و پرداخت خسارت آن در بیمه عمر و سرمایه گذاری ایران از طریق ارائه ی فاکتورهای هزینه به میزان هزینه‌های انجام شده از سوی بیمه شده تا سقف سرمایه ی پوشش منطبق با مبلغ درج شده در جدول است و تنها یک بار در طول دوره ی بیمه نامه پرداخت می‌شود. پوشش امراض خاص در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه ایران از سن یک تا شصت سالگی، بیمه شده را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 

 پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ایران پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه، در صورت از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از حادثه برای شخص بیمه شده ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری ایران، حق بیمه ی پوشش‌های اصلی بیمه نامه را شامل می‌شود و حق بیمه ی پوشش‌های اضافی را در بر نمی‌گیرد. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه عمر ایران، تعدیلات سالانه ی حق بیمه و افزایش سالانه ی آن مشمول پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه نمی‌شود. در حقیقت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده بر اثر حادثه، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه ی پوشش اصلی بیمه نامه و بدون در نظر گرفتن افزایش سالانه ی آن تا پایان دوره ی بیمه نامه معاف می‌شود. در شرکت بیمه ایران پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه برای بیمه گذار ارائه نمی‌شود.

 

 

بیمه عمر پارسیان

محدوده ی سنی بیمه شده

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پارسیان، بیمه شده می‌تواند از بدو تولد تا پایان سن ۷۰ سالگی تحت پوشش قرار گیرد. توضیح آن که در هنگام صدور بیمه نامه بیمه شده نباید بیش از ۶۵ سال داشته باشد، اما پس از صدور بیمه نامه تا ۷۵ سالگی می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد.

 

مدت بیمه نامه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پارسیان، مدت بیمه نامه می‌تواند از ۵ سال آغاز شده و تا ۳۰ سال پس از شروع بیمه نامه ادامه یابد. لذا کم ترین مدت زمان بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه پارسیان ۵ سال و حداکثر آن ۳۰ سال است. مدت بیمه نامه توسط بیمه گذار و با درج در فرم پیشنهاد بیمه نامه در زمان صدور بیمه نامه تعیین می‌شود.

 

روش پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پارسیان، بیمه گذار می‌تواند حق بیمه‌های خود را به یکی از پنج روش ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه یا یکجا پرداخت کند.

 

پوشش سرمایه ی فوت به هر علت

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پارسیان، مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت اولیه ی بیمه نامه با انتخاب بیمه گذار و درج آن به صورت مکتوب در فرم پیشنهاد بیمه نامه تعیین می‌گردد. میزان مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت بیمه نامه در شرکت بیمه پارسیان، از ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سی میلیون) تا ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهار میلیارد) ریال تعیین می‌شود و در سال‌های بعد بیمه نامه، سرمایه ی فوت به هر علت بر اساس درصد رشد سالانه ی سرمایه ی فوت که در فرم پیشنهاد توسط بیمه گذار تعیین شده است، با افزایش سرمایه ی فوت به هر علت سال اول بیمه نامه مشخص می‌گردد.

 

پوشش اضافی سرمایه ی فوت ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پارسیان، پوشش‌های اضافی حادثه شامل سرمایه ی فوت ناشی از حادثه و پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی و هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه ارائه می-شود. پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ما تا سقف چهار برابر سرمایه ی فوت به هر علت ارائه می‌شود و بیمه گذار می‌تواند در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، ضریب سرمایه ی فوت ناشی از حادثه نسبت به سرمایه ی فوت به هر علت را در فرم پیشنهاد بیمه نامه به صورت ضریبی بین یک تا ۴ برابر سرمایه ی فوت به هر علت مشخص کند. سقف مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پارسیان، مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهار میلیارد) ریال است. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه در طول مدت بیمه نامه، مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در جدول بیمه نامه به مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت مندرج در جدول محاسبات و تعهدات بیمه نامه اضافه شده و به ذینفع یا ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود.

 

 پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پارسیان، پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه به شرط خرید پوشش سرمایه ی فوت بر اثر حادثه قابل ارائه می‌باشد. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه ما به میزان ۱۰۰ درصد سرمایه ی فوت به هر علت و تا سقف ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ (چهار میلیارد) ریال ارائه می‌شود.

 

پوشش اضافی هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه

پوشش هزینه ی پزشکی بر اثر حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه-گذاری شرکت بیمه پارسیان به شرط خرید پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه قابل ارائه می‌باشد. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه ما به میزان ۲۰ درصد سرمایه ی فوت ناشی از حادثه و تا سقف ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهارصد میلیون) ریال ارائه می‌شود.

 

پوشش اضافی امراض خاص

پوشش اضافی امراض خاص در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پارسیان به شرط خرید این پوشش توسط بیمه گذار در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، برای بیماری‌های انواع سرطان، سکته ی قلبی، سکته ی مغزی، جراحی عمل قلب باز و پیوند اعضای اصلی بدن ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پارسیان به میزان ۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت و تا سقف مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سیصد میلیون) ریال ارائه می‌گردد. نحوه ی ارائه ی این پوشش و پرداخت خسارت آن در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پارسیان از طریق ارائه ی فاکتورهای هزینه‌های انجام شده توسط بیمه شده و تا سقف مبلغ مندرج در جدول محاسبات و تعهدات بیمه نامه است. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پارسیان، هزینه ی بیماری‌های خاص تنها یک بار در طول دوره ی بیمه نامه قابل پرداخت می‌باشد. پوشش امراض خاص در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه پارسیان از پانزده سالگی تا شصت سالگی، بیمه شده را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 

 پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پارسیان، پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه، در صورت از کارافتادگی دائم و کامل به هر علت برای شخص بیمه شده ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری پارسیان، حق بیمه ی پوشش‌های اصلی و اضافی را شامل می‌شود. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پارسیان، تعدیلات سالانه ی حق بیمه و افزایش سالانه ی آن مشمول پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه می‌شود. در حقیقت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده به هر علت، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه ی بیمه نامه به میزان حق بیمه-ی پوشش‌های اصلی و اضافی و با در نظر گرفتن افزایش سالانه ی آن تا پایان دوره ی بیمه نامه معاف می‌شود. در شرکت بیمه پارسیان پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه برای بیمه گذار ارائه نمی‌شود.

 

بیمه عمر دانا

محدوده ی سنی بیمه شده

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دانا، بیمه شده می‌تواند از پنج سالگی تا پایان سن ۷۰ سالگی تحت پوشش قرار گیرد. توضیح آن که در هنگام صدور بیمه نامه بیمه شده نباید بیش از ۶۵ سال داشته باشد، اما پس از صدور بیمه نامه تا ۷۰ سالگی می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد.

 

مدت بیمه نامه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دانا، مدت بیمه نامه می‌تواند از ۱ سال آغاز شده و تا مدت نامحدود ادامه یابد. لذا کم ترین مدت زمان بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه دانا ۱ سال و حداکثر آن نامحدود است. مدت بیمه نامه توسط بیمه گذار و با درج در فرم پیشنهاد بیمه نامه در زمان صدور بیمه نامه تعیین می‌شود.

 

روش پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دانا، بیمه گذار می‌تواند حق بیمه‌های خود را به یکی از دو روش سالانه یا یکجا پرداخت کند.

 

پوشش سرمایه ی فوت به هر علت

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دانا، مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت اولیه ی بیمه نامه با انتخاب بیمه گذار و درج آن به صورت مکتوب در فرم پیشنهاد بیمه نامه تعیین می‌گردد. میزان مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت بیمه نامه در شرکت بیمه دانا، بین ده تا سی برابر حق بیمه ی پرداختی بیمه گذار در سال اول بیمه نامه تعیین می‌شود و در سال‌های بعد بیمه نامه، سرمایه ی فوت به هر علت بر اساس درصد رشد سالانه ی سرمایه ی فوت که در فرم پیشنهاد توسط بیمه گذار تعیین شده است، با افزایش سرمایه ی فوت به هر علت سال اول بیمه نامه مشخص می‌گردد. سقف مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دانا، ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد) است.

 

پوشش اضافی سرمایه ی فوت ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دانا، پوشش‌های اضافی حادثه شامل سرمایه ی فوت ناشی از حادثه و پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی و هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه ارائه می‌شود. پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دانا تا سقف چهار برابر سرمایه ی فوت به هر علت ارائه می‌شود و بیمه گذار می‌تواند در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، ضریب سرمایه ی فوت ناشی از حادثه نسبت به سرمایه ی فوت به هر علت را در فرم پیشنهاد بیمه نامه به صورت ضریبی بین یک تا ۴ برابر سرمایه ی فوت به هر علت مشخص کند. سقف مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دانا، مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال است. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه در طول مدت بیمه نامه، مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در جدول بیمه نامه به مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت مندرج در جدول محاسبات و تعهدات بیمه نامه اضافه شده و به ذینفع یا ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود.

 

 پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دانا، پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه به شرط خرید پوشش سرمایه ی فوت بر اثر حادثه قابل ارائه می‌باشد. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه دانا به میزان ۱۰۰ درصد سرمایه ی فوت به هر علت و تا سقف ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ (دو میلیارد) ریال ارائه می‌شود.

 

پوشش اضافی هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه

پوشش هزینه ی پزشکی بر اثر حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه-گذاری شرکت بیمه دانا به شرط خرید پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه قابل ارائه می‌باشد. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه ما به میزان ۱۰ درصد سرمایه ی فوت به هر علت تا سقف ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سیصد میلیون) ریال ارائه می‌شود.

 

پوشش اضافی امراض خاص

پوشش اضافی امراض خاص در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دانا به شرط خرید این پوشش توسط بیمه گذار در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، برای بیماری‌های انواع سرطان، سکته ی قلبی، سکته ی مغزی، جراحی عمل قلب باز و پیوند اعضای اصلی بدن ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دانا به میزان ۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت و تا سقف مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سیصد میلیون) ریال ارائه می‌گردد. نحوه-ی ارائه ی این پوشش و پرداخت خسارت آن در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دانا به صورت سرمایه ای و به شرط ابتلای بیمه شده به یکی از بیماری‌های فوق و بدون نیاز به ارائه ی فاکتور است. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دانا، هزینه ی بیماری‌های خاص تنها یک بار در طول دوره ی بیمه نامه قابل پرداخت می‌باشد. پوشش امراض خاص در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه دانا از پنج تا شصت سالگی، بیمه شده را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 

 پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دانا، پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه، در صورت از کارافتادگی دائم و کامل به هر علت برای شخص بیمه شده ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه-گذاری دانا، حق بیمه ی پوشش‌های اصلی و اضافی را شامل می‌شود. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دانا، تعدیلات سالانه ی حق بیمه و افزایش سالانه ی آن مشمول پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه می‌شود. در حقیقت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده به هر علت، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه ی بیمه نامه به میزان حق بیمه ی پوشش‌های اصلی و اضافی با در نظر گرفتن افزایش سالانه ی آن تا پایان دوره ی بیمه نامه معاف می‌شود. در شرکت بیمه دانا همچنین پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه برای بیمه گذار ارائه نمی‌شود.

 

بیمه عمر دی

محدوده ی سنی بیمه شده

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دی، بیمه شده می‌تواند از بدو تولد تا پایان سن ۶۵ سالگی تحت پوشش قرار گیرد. توضیح آن که در هنگام صدور بیمه نامه بیمه شده نباید بیش از ۶۰ سال داشته باشد، اما پس از صدور بیمه نامه تا ۶۵ سالگی می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد.

 

مدت بیمه نامه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دی، مدت بیمه نامه می‌تواند از ۵ سال آغاز شده و تا ۳۰ سال ادامه یابد. لذا کم ترین مدت زمان بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه دی ۵ سال و حداکثر آن ۳۰ سال است. مدت بیمه نامه توسط بیمه گذار و با درج در فرم پیشنهاد بیمه نامه در زمان صدور بیمه نامه تعیین می‌شود.

 

روش پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دی، بیمه گذار می‌تواند حق بیمه‌های خود را به یکی از چهار روش ماهانه، سه ماهه، شش ماهه یا سالانه پرداخت کند.

 

پوشش سرمایه ی فوت به هر علت

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دی، مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت اولیه ی بیمه نامه با انتخاب بیمه گذار و درج آن به صورت مکتوب در فرم پیشنهاد بیمه نامه تعیین می‌گردد. میزان مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت بیمه نامه در شرکت بیمه دی، تا سقف بیست و پنج برابر حق بیمه ی پرداختی سال اول بیمه نامه توسط بیمه گذار تعیین می‌گردد و در سال‌های بعد بیمه نامه، سرمایه ی فوت به هر علت بر اساس درصد رشد سالانه ی سرمایه ی فوت که در فرم پیشنهاد توسط بیمه گذار تعیین شده است، با افزایش سرمایه ی فوت به هر علت سال اول بیمه نامه مشخص می‌گردد. سقف مبلغ سرمایه ی فوت در بیمه نامه عمر شرکت دی تا ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد و پانصد میلیون) ریال است.

 

پوشش اضافی سرمایه ی فوت ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دی، پوشش‌های اضافی حادثه شامل سرمایه ی فوت ناشی از حادثه، پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی و هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه ارائه می‌شود. پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دی تا سقف سه برابر سرمایه ی فوت به هر علت ارائه می‌شود و بیمه گذار می‌تواند در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، ضریب سرمایه ی فوت ناشی از حادثه نسبت به سرمایه ی فوت به هر علت را در فرم پیشنهاد بیمه نامه به صورت ضریبی بین یک تا ۳ برابر سرمایه ی فوت به هر علت مشخص کند. سقف مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دی، مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد و پانصد میلیون) ریال است. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه در طول مدت بیمه نامه، مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در جدول بیمه نامه به مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت مندرج در جدول محاسبات و تعهدات بیمه-نامه اضافه شده و به ذینفع یا ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود.

 

 پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دی، پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه به شرط خرید پوشش سرمایه ی فوت بر اثر حادثه قابل ارائه می‌باشد. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه دی به میزان ۱۰۰ درصد سرمایه ی فوت به هر علت و تا سقف ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ (دو میلیارد) ریال ارائه می‌شود.

 

پوشش اضافی هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه

پوشش هزینه ی پزشکی بر اثر حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه-گذاری شرکت بیمه دی به شرط خرید پوشش سرمایه ی فوت حادثه ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر دی به میزان ۲۰ درصد سرمایه ی فوت به هر علت تا سقف ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دویست میلیون) ریال ارائه می‌گردد.

 

پوشش اضافی امراض خاص

پوشش اضافی امراض خاص در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دی به شرط خرید این پوشش توسط بیمه گذار در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، برای بیماری‌های انواع سرطان، سکته ی قلبی، سکته ی مغزی، جراحی عمل قلب باز و پیوند اعضای اصلی بدن ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دی به میزان ۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت و تا سقف مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سیصد میلیون) ریال ارائه می‌گردد. نحوه ی ارائه ی این پوشش و پرداخت خسارت آن در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دی از طریق ارائه ی فاکتور هزینه‌های انجام شده توسط بیمه شده است. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دی، هزینه ی بیماری‌های خاص تنها یک بار در طول دوره ی بیمه نامه قابل پرداخت می‌باشد. پوشش امراض خاص در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه دی از یک تا شصت سالگی، بیمه شده را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 

 پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دی، پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه، در صورت از کارافتادگی دائم و کامل به هر علت برای شخص بیمه شده ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه-گذاری دی، حق بیمه ی پوشش‌های اصلی و اضافی را شامل می‌شود. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دی، تعدیلات سالانه ی حق بیمه و افزایش سالانه ی آن مشمول پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه می‌شود. در حقیقت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده به هر علت، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه ی بیمه نامه به میزان حق بیمه ی پوشش‌های اصلی و اضافی با در نظر گرفتن افزایش سالانه ی آن تا پایان دوره ی بیمه نامه معاف می‌شود. در شرکت بیمه دی همچنین پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه برای بیمه گذار نیز ارائه می‌شود. در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده به هر علت، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه ی بیمه نامه به میزان حق بیمه ی پوشش‌های اصلی و اضافی با در نظر گرفتن افزایش سالانه ی آن تا پایان دوره-ی بیمه نامه معاف می‌شود.

 

بیمه سامان

محدوده ی سنی بیمه شده

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سامان، بیمه شده می‌تواند از بدو تولد تا پایان سن ۷۰ سالگی تحت پوشش قرار گیرد. توضیح آن که در هنگام صدور بیمه نامه بیمه شده نباید بیش از ۶۵ سال داشته باشد، اما پس از صدور بیمه نامه تا ۷۰ سالگی می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد.

 

مدت بیمه نامه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سامان، مدت بیمه نامه می‌تواند از ۵ سال آغاز شده و تا ۳۰ سال پس از شروع بیمه نامه ادامه یابد. لذا کم ترین مدت زمان بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه سامان ۵ سال و حداکثر آن ۳۰ سال است. مدت بیمه نامه توسط بیمه گذار و با درج در فرم پیشنهاد بیمه نامه در زمان صدور بیمه نامه تعیین می‌شود.

 

روش پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سامان، بیمه گذار می‌تواند حق بیمه‌های خود را به یکی از چهار روش ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یا سالانه پرداخت کند.

 

پوشش سرمایه ی فوت به هر علت

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سامان، مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت اولیه ی بیمه نامه با انتخاب بیمه گذار و درج آن به صورت مکتوب در فرم پیشنهاد بیمه نامه تعیین می‌گردد. میزان مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت بیمه نامه در شرکت بیمه سامان، تا بیست و پنج برابر حق بیمه ی پرداختی بیمه گذار در سال اول بیمه نامه تعیین می‌شود و در سال‌های بعد بیمه نامه، سرمایه ی فوت به هر علت بر اساس درصد رشد سالانه ی سرمایه ی فوت که در فرم پیشنهاد توسط بیمه گذار تعیین شده است، با افزایش سرمایه ی فوت به هر علت سال اول بیمه نامه مشخص می‌گردد. سقف سرمایه ی فوت به هر علت در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سامان ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال است.

 

پوشش اضافی سرمایه ی فوت ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سامان، پوشش‌های اضافی حادثه شامل سرمایه ی فوت ناشی از حادثه و پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی بر اثر حادثه ارائه می‌شود. پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سامان تا سقف سه برابر سرمایه ی فوت به هر علت ارائه می‌شود و بیمه گذار می‌تواند در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، ضریب سرمایه ی فوت ناشی از حادثه نسبت به سرمایه ی فوت به هر علت را در فرم پیشنهاد بیمه نامه به صورت ضریبی بین یک تا ۳ برابر سرمایه ی فوت به هر علت مشخص کند. سقف مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سامان، مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال است. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه در طول مدت بیمه نامه، مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در جدول بیمه نامه به مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت مندرج در جدول محاسبات و تعهدات بیمه نامه اضافه شده و به ذینفع یا ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود.

 

 پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سامان، پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه به شرط خرید پوشش سرمایه ی فوت بر اثر حادثه قابل ارائه می‌باشد. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه سامان به میزان ۱۰۰ درصد سرمایه ی فوت به هر علت و تا سقف ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال ارائه می‌شود.

 

پوشش اضافی هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه

پوشش هزینه ی پزشکی بر اثر حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه-گذاری شرکت بیمه سامان ارائه نمی‌شود.

 

پوشش اضافی امراض خاص

پوشش اضافی امراض خاص در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سامان به شرط خرید این پوشش توسط بیمه گذار در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، برای بیماری‌های انواع سرطان، سکته ی قلبی، سکته ی مغزی، جراحی عمل قلب باز و پیوند اعضای اصلی بدن ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سامان به میزان ۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت و تا سقف مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سیصد میلیون) ریال ارائه می-گردد. نحوه ی ارائه ی این پوشش و پرداخت خسارت آن در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سامان از طریق ارائه ی فاکتورهای هزینه به میزان هزینه‌های انجام شده از سوی بیمه شده تا سقف سرمایه ی پوشش منطبق با مبلغ درج شده در جدول محاسبات و تعهدات بیمه نامه است. پوشش امراض خاص در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه سامان از بدو تولد تا شصت سالگی، بیمه شده را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 

 پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سامان پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه، در صورت از کارافتادگی دائم و کامل به هر علت برای شخص بیمه شده ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری سامان، حق بیمه ی زمان وقوع از کارافتادگی را شامل می‌شود. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سامان، تعدیلات سالانه ی حق بیمه و افزایش سالانه ی آن مشمول پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه نمی‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری سامان تا ده سال ارائه می‌گردد. در حقیقت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده به هر علت، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه ی بیمه نامه به میزان حق بیمه ی زمان وقوع از کارافتادگی و بدون در نظر گرفتن افزایش سالانه ی آن به مدت ده سال معاف می‌شود. در شرکت بیمه سامان پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه برای بیمه گذار ارائه نمی‌شود.

 

بیمه سرمد

محدوده ی سنی بیمه شده

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سرمد، بیمه شده می‌تواند از بدو تولد تا پایان سن ۸۰ سالگی تحت پوشش قرار گیرد. توضیح آن که در هنگام صدور بیمه نامه بیمه شده نباید بیش از ۷۵ سال داشته باشد، اما پس از صدور بیمه نامه تا ۷۵ سالگی می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد.

 

مدت بیمه نامه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سرمد، مدت بیمه نامه می‌تواند از ۵ سال آغاز شده و تا ۸۰ سال پس از شروع بیمه نامه ادامه یابد. لذا کم ترین مدت زمان بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه سرمد ۵ سال و حداکثر آن ۸۰ سال است. مدت بیمه نامه توسط بیمه گذار و با درج در فرم پیشنهاد بیمه نامه در زمان صدور بیمه نامه تعیین می‌شود.

 

روش پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سرمد، بیمه گذار می‌تواند حق بیمه‌های خود را به یکی از چهار روش ماهانه، سه ماهه، شش ماهه یا سالانه پرداخت کند.

 

پوشش سرمایه ی فوت به هر علت

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سرمد، مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت اولیه ی بیمه نامه با انتخاب بیمه گذار و درج آن به صورت مکتوب در فرم پیشنهاد بیمه نامه تعیین می‌گردد. میزان مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت بیمه نامه در شرکت بیمه سرمد، تا سقف بیست و پنج برابر حق بیمه ی پرداختی بیمه گذار در سال اول بیمه نامه تعیین می‌شود و در سال‌های بعد بیمه نامه، سرمایه ی فوت به هر علت بر اساس درصد رشد سالانه ی سرمایه ی فوت که در فرم پیشنهاد توسط بیمه گذار تعیین شده است، با افزایش سرمایه ی فوت به هر علت سال اول بیمه نامه مشخص می‌گردد. سقف مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سرمد، ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد) است.

 

پوشش اضافی سرمایه ی فوت ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سرمد، پوشش‌های اضافی حادثه شامل سرمایه ی فوت ناشی از حادثه و پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی و هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه ارائه می-شود. پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سرمد تا سقف سه برابر سرمایه ی فوت به هر علت ارائه می‌شود و بیمه گذار می‌تواند در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، ضریب سرمایه ی فوت ناشی از حادثه نسبت به سرمایه ی فوت به هر علت را در فرم پیشنهاد بیمه نامه به صورت ضریبی بین یک تا ۳ برابر سرمایه ی فوت به هر علت مشخص کند. سقف مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سرمد، مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال است. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه در طول مدت بیمه نامه، مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در جدول بیمه نامه به مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت مندرج در جدول محاسبات و تعهدات بیمه نامه اضافه شده و به ذینفع یا ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود.

 

 پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سرمد، پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه به شرط خرید پوشش سرمایه ی فوت بر اثر حادثه قابل ارائه می‌باشد. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه ما به میزان ۱۰۰ درصد سرمایه ی فوت به هر علت و تا سقف ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال ارائه می‌شود.

 

پوشش اضافی هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه

پوشش هزینه ی پزشکی بر اثر حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه-گذاری شرکت بیمه سرمد به شرط خرید پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه قابل ارائه می‌باشد. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه ما به میزان ۱۰ درصد سرمایه ی فوت ناشی از حادثه ارائه می‌شود.

 

پوشش اضافی امراض خاص

پوشش اضافی امراض خاص در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سرمد به شرط خرید این پوشش توسط بیمه گذار در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، برای بیماری‌های انواع سرطان، سکته ی قلبی، سکته ی مغزی، جراحی عمل قلب باز و پیوند اعضای اصلی بدن ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سرمد به میزان ۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت و تا سقف مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سیصد میلیون) ریال ارائه می‌گردد. نحوه ی ارائه ی این پوشش و پرداخت خسارت آن در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سرمد به صورت سرمایه ای و بدون نیاز به ارائه ی فاکتور از سوی بیمه شده می‌باشد. در حقیقت در صورت ابتلای بیمه شده به یکی از انواع بیماری‌های خاص فوق، تمامی‌سرمایه ی مندرج در جدول محاسبات و تعهدات بیمه نامه بدون ارائه ی فاکتور هزینه از سوی بیمه شده به وی پرداخت خواهد شد. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سرمد، هزینه ی بیماری‌های خاص به ازای هر بیماری یک بار در طول دوره ی بیمه نامه قابل پرداخت می‌باشد.. پوشش امراض خاص در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه سرمد از یک تا شصت سالگی، بیمه شده را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 

 پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سرمد، پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه، در صورت از کارافتادگی دائم و کامل به هر علت برای شخص بیمه شده ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری سرمد، حق بیمه ی پوشش اصلی را شامل می‌شود و معیار معافیت از حق بیمه، آرین مبلغ حق بیمه ی پرداختی بیمه گذار است. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه سرمد، تعدیلات سالانه ی حق بیمه و افزایش سالانه ی آن مشمول پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه نمی‌شود. در حقیقت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده به هر علت، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه ی بیمه نامه به میزان حق بیمه ی پوشش اصلی و بدون در نظر گرفتن افزایش سالانه ی آن تا پایان دوره ی بیمه نامه معاف می‌شود. در شرکت بیمه سرمد همچنین پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه برای بیمه گذار نیز ارائه می-شود. در صورت از کارافتادگی دائم و کامل یا فوت به هر علت بیمه گذار، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه تا پایان دوره ی بیمه نامه با معیار آخرین حق بیمه ی پرداختی و بدون در نظر گرفتن تعدیلات حق بیمه معاف خواهد شد.

 

بیمه عمر کارآفرین

محدوده ی سنی بیمه شده

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین، بیمه شده می‌تواند از بدو تولد تا پایان سن ۸۰ سالگی تحت پوشش قرار گیرد. توضیح آن که در هنگام صدور بیمه نامه بیمه شده نباید بیش از ۷۵ سال داشته باشد، اما پس از صدور بیمه نامه تا ۸۰ سالگی می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد.

 

مدت بیمه نامه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین، مدت بیمه نامه می‌تواند از ۵ سال آغاز شده و تا ۳۰ سال پس از شروع بیمه نامه ادامه یابد. لذا کم ترین مدت زمان بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه کارآفرین ۵ سال و حداکثر آن ۳۰ سال است. مدت بیمه نامه توسط بیمه گذار و با درج در فرم پیشنهاد بیمه نامه در زمان صدور بیمه نامه تعیین می‌شود.

 

روش پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین، بیمه گذار می‌تواند حق بیمه‌های خود را تنها به صورت سالانه پرداخت کند.

 

پوشش سرمایه ی فوت به هر علت

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین، مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت اولیه ی بیمه نامه با انتخاب بیمه گذار و درج آن به صورت مکتوب در فرم پیشنهاد بیمه نامه تعیین می‌گردد. میزان مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت بیمه نامه در شرکت بیمه کارآفرین، تا بیست و پنج برابر حق بیمه ی پرداختی بیمه گذار در سال اول بیمه نامه تعیین می‌شود و در سال‌های بعد بیمه نامه، سرمایه ی فوت به هر علت بر اساس درصد رشد سالانه ی سرمایه ی فوت که در فرم پیشنهاد توسط بیمه گذار تعیین شده است، با افزایش سرمایه ی فوت به هر علت سال اول بیمه نامه مشخص می‌گردد. سقف سرمایه ی فوت به هر علت در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال است.

 

پوشش اضافی سرمایه ی فوت ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین، پوشش اضافی حادثه شامل سرمایه ی فوت ناشی از حادثه، ارائه می‌شود و دو پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی بر اثر حادثه و هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین ارائه نمی‌شود. پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین تا سقف چهار برابر سرمایه ی فوت به هر علت ارائه می‌شود و بیمه-گذار می‌تواند در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، ضریب سرمایه ی فوت ناشی از حادثه نسبت به سرمایه ی فوت به هر علت را در فرم پیشنهاد بیمه نامه به صورت ضریبی بین یک تا ۴ برابر سرمایه ی فوت به هر علت مشخص کند. سقف مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین، مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال است. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه در طول مدت بیمه نامه، مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در جدول بیمه نامه به مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت مندرج در جدول محاسبات و تعهدات بیمه نامه اضافه شده و به ذینفع یا ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود.

 

 پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین، پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه ارائه نمی‌شود.

 

پوشش اضافی هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه

پوشش هزینه ی پزشکی بر اثر حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین ارائه نمی‌شود.

 

پوشش اضافی امراض خاص

پوشش اضافی امراض خاص در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین به شرط خرید این پوشش توسط بیمه گذار در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، برای بیماری‌های انواع سرطان، سکته ی قلبی، سکته ی مغزی، جراحی عمل قلب باز و پیوند اعضای اصلی بدن ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین به میزان ۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت و تا سقف مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سیصد میلیون) ریال ارائه می‌گردد. نحوه ی ارائه ی این پوشش و پرداخت خسارت آن در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین از طریق ارائه ی فاکتورهای هزینه به میزان هزینه‌های انجام شده از سوی بیمه شده تا سقف سرمایه ی پوشش منطبق با مبلغ درج شده در جدول محاسبات و تعهدات بیمه نامه است و تنها یک بار در طول دوره ی بیمه نامه پرداخت می‌شود. پوشش امراض خاص در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه کارآفرین از سن ۲۰ تا شصت سالگی، بیمه شده را تحت پوشش قرار می‌دهد و برای افراد زیر ۲۰ سال و بالای شصت سال قابل ارائه نمی‌باشد.

 

 پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه، در صورت از کارافتادگی دائم و کامل به هر علت برای شخص بیمه شده ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین، حق بیمه ی پوشش‌های اصلی بیمه نامه را شامل می‌شود و حق بیمه ی پوشش‌های اضافی را در بر نمی-گیرد. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین، تعدیلات سالانه ی حق بیمه و افزایش سالانه ی آن مشمول پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه نمی‌شود. در حقیقت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده به هر علت، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه ی پوشش اصلی بیمه نامه و بدون در نظر گرفتن افزایش سالانه ی آن تا پایان دوره ی بیمه نامه معاف می‌شود. در شرکت بیمه کارآفرین پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه برای بیمه گذار ارائه نمی‌شود.

 

بیمه عمر کوثر

محدوده ی سنی بیمه شده

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کوثر، بیمه شده می‌تواند از بدو تولد تا پایان سن ۷۰ سالگی تحت پوشش قرار گیرد. توضیح آن که در هنگام صدور بیمه نامه بیمه شده نباید بیش از ۶۵ سال داشته باشد، اما پس از صدور بیمه نامه تا ۷۰ سالگی می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد.

 

مدت بیمه نامه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کوثر، مدت بیمه نامه می‌تواند از ۵ سال آغاز شده و تا ۳۰ سال ادامه یابد. لذا کم ترین مدت زمان بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه کوثر ۵ سال و حداکثر آن ۳۰ سال است. مدت بیمه نامه توسط بیمه گذار و با درج در فرم پیشنهاد بیمه نامه در زمان صدور بیمه نامه تعیین می‌شود.

 

روش پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کوثر، بیمه گذار می‌تواند حق بیمه‌های خود را به یکی از چهار روش ماهانه، سه ماهه، شش ماهه یا سالانه پرداخت کند.

 

پوشش سرمایه ی فوت به هر علت

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کوثر، مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت اولیه ی بیمه نامه با انتخاب بیمه گذار و درج آن به صورت مکتوب در فرم پیشنهاد بیمه نامه تعیین می‌گردد. میزان مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت بیمه نامه در شرکت بیمه کوثر، تا ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد و پانصد میلیون) در سال اول بیمه نامه تعیین می‌شود و در سال‌های بعد بیمه نامه، سرمایه ی فوت به هر علت بر اساس درصد رشد سالانه ی سرمایه ی فوت که در فرم پیشنهاد توسط بیمه گذار تعیین شده است، با افزایش سرمایه ی فوت به هر علت سال اول بیمه نامه مشخص می‌گردد.

 

پوشش اضافی سرمایه ی فوت ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کوثر، پوشش‌های اضافی حادثه شامل سرمایه ی فوت ناشی از حادثه و پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی ارائه می‌شود. پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کوثر تا سقف چهار برابر سرمایه ی فوت به هر علت ارائه می‌شود و بیمه گذار می‌تواند در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، ضریب سرمایه ی فوت ناشی از حادثه نسبت به سرمایه ی فوت به هر علت را در فرم پیشنهاد بیمه نامه به صورت ضریبی بین یک تا ۴ برابر سرمایه ی فوت به هر علت مشخص کند. سقف مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کوثر، مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهار میلیارد) ریال است. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه در طول مدت بیمه نامه، مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در جدول بیمه نامه به مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت مندرج در جدول محاسبات و تعهدات بیمه نامه اضافه شده و به ذینفع یا ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود.

 

پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کوثر، پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه به شرط خرید پوشش سرمایه ی فوت بر اثر حادثه قابل ارائه می‌باشد. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه کوثر به میزان ۱۰۰ درصد سرمایه ی فوت به هر علت و تا سقف ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ (دو میلیارد) ریال ارائه می‌شود.

 

پوشش اضافی هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه

پوشش هزینه ی پزشکی بر اثر حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه-گذاری شرکت بیمه کوثر ارائه نمی‌شود.

 

پوشش اضافی امراض خاص

پوشش اضافی امراض خاص در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کوثر به شرط خرید این پوشش توسط بیمه گذار در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، برای بیماری‌های انواع سرطان، سکته ی قلبی، سکته ی مغزی، جراحی عمل قلب باز و پیوند اعضای اصلی بدن ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کوثر به میزان ۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت و تا سقف مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دویست میلیون) ریال ارائه می‌گردد. نحوه ی ارائه ی این پوشش و پرداخت خسارت آن در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کوثر از طریق ارائه ی فاکتور هزینه‌های انجام شده توسط بیمه شده است. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کوثر، هزینه ی بیماری‌های خاص تنها یک بار در طول دوره ی بیمه نامه قابل پرداخت می‌باشد. پوشش امراض خاص در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه کوثر از یک تا شصت سالگی، بیمه شده را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کوثر، پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه، در صورت از کارافتادگی دائم و کامل به هر علت برای شخص بیمه شده ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری کوثر، حق بیمه ی پوشش‌های اصلی و اضافی را شامل می‌شود. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه کوثر، تعدیلات سالانه ی حق بیمه و افزایش سالانه ی آن مشمول پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه می‌شود. در حقیقت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده به هر علت، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه ی بیمه نامه به میزان حق بیمه ی پوشش-های اصلی و اضافی با در نظر گرفتن افزایش سالانه ی آن تا پایان دوره ی بیمه نامه معاف می‌شود. در شرکت بیمه کوثر همچنین پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه برای بیمه گذار ارائه نمی‌شود.

 

بیمه عمر ما

محدوده ی سنی بیمه شده

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ما، بیمه شده می‌تواند از بدو تولد تا پایان سن ۷۵ سالگی تحت پوشش قرار گیرد. توضیح آن که در هنگام صدور بیمه نامه بیمه شده نباید بیش از ۷۰ سال داشته باشد، اما پس از صدور بیمه نامه تا ۷۵ سالگی می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد.

 

مدت بیمه نامه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ما، مدت بیمه نامه می‌تواند از ۵ سال آغاز شده و تا ۳۰ سال پس از شروع بیمه نامه ادامه یابد. لذا کم ترین مدت زمان بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه ما ۵ سال و حداکثر آن ۳۰ سال است. مدت بیمه نامه توسط بیمه گذار و با درج در فرم پیشنهاد بیمه نامه در زمان صدور بیمه نامه تعیین می‌شود.

 

روش پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ما، بیمه گذار می‌تواند حق بیمه‌های خود را به یکی از پنج روش ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه یا یکجا پرداخت کند. روش پرداخت ماهانه در بیمه ما تنها برای بیمه‌های عمر گروهی میسر است.

 

پوشش سرمایه ی فوت به هر علت

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ما، مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت اولیه ی بیمه نامه با انتخاب بیمه گذار و درج آن به صورت مکتوب در فرم پیشنهاد بیمه نامه تعیین می‌گردد. میزان مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت بیمه نامه در شرکت بیمه ما، تا بیست و پنج برابر حق بیمه ی پرداختی بیمه گذار در سال اول بیمه نامه تعیین می‌شود و در سال‌های بعد بیمه نامه، سرمایه ی فوت به هر علت بر اساس درصد رشد سالانه ی سرمایه ی فوت که در فرم پیشنهاد توسط بیمه گذار تعیین شده است، با افزایش سرمایه ی فوت به هر علت سال اول بیمه نامه مشخص می‌گردد. سقف سرمایه ی فوت به هر علت در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ما ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال است.

 

پوشش اضافی سرمایه ی فوت ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ما، پوشش‌های اضافی حادثه شامل سرمایه ی فوت ناشی از حادثه و پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی و هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه ارائه می‌شود. پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ما تا سقف چهار برابر سرمایه ی فوت به هر علت ارائه می‌شود و بیمه گذار می‌تواند در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، ضریب سرمایه ی فوت ناشی از حادثه نسبت به سرمایه ی فوت به هر علت را در فرم پیشنهاد بیمه نامه به صورت ضریبی بین یک تا ۴ برابر سرمایه ی فوت به هر علت مشخص کند. سقف مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ما، مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال است. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه در طول مدت بیمه نامه، مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در جدول بیمه نامه به مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت مندرج در جدول محاسبات و تعهدات بیمه نامه اضافه شده و به ذینفع یا ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود. در شرکت بیمه ما، پوشش‌های حادثه برای محدوده ی سنی زیر ۴ سال قابل ارائه نیست و برای سنین ۴ تا ۱۸ سال نیز با ضریب یک برابر سرمایه ی فوت به هر علت ارائه می‌شود.

 

 پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ما، پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه به شرط خرید پوشش سرمایه ی فوت بر اثر حادثه قابل ارائه می‌باشد. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه ما به میزان ۱۰۰ درصد سرمایه ی فوت به هر علت و تا سقف ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال ارائه می‌شود.

 

پوشش اضافی هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه

پوشش هزینه ی پزشکی بر اثر حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه-گذاری شرکت بیمه ما به شرط خرید پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه قابل ارائه می‌باشد. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه ما به میزان ۲۰ درصد سرمایه ی فوت به هرعلت و تا سقف ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دویست میلیون) ریال ارائه می-شود.

 

پوشش اضافی امراض خاص

پوشش اضافی امراض خاص در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ما به شرط خرید این پوشش توسط بیمه گذار در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، برای بیماری‌های انواع سرطان، سکته ی قلبی، سکته ی مغزی، جراحی عمل قلب باز و پیوند اعضای اصلی بدن ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ما به میزان ۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت و تا سقف مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پانصد میلیون) ریال ارائه می‌گردد. نحوه ی ارائه ی این پوشش و پرداخت خسارت آن در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ما به صورت سرمایه ای و به شرط ابتلای بیمه شده به بیماری است. بدین معنی که در صورت ابتلای بیمه شده به یکی از امراض خاص فوق، بدون در نظر گرفتن میزان هزینه-ی انجام شده از سوی بیمه شده و بدون نیاز به ارائه ی فاکتور سرمایه ی مندرج در جدول محاسبات و تعهدات بیمه نامه به بیمه شده پرداخت خواهد شد. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ما، غرامت بیماری‌های خاص برای هر بیماری یک بار در طول دوره ی بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود. پوشش امراض خاص در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه ما از بدو تولد تا شصت سالگی، بیمه شده را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ما، پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه، در صورت از کارافتادگی دائم و کامل به هر علت برای شخص بیمه شده ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه-گذاری ما، حق بیمه ی پوشش‌های اصلی را شامل می‌شود و حق بیمه ی پوشش‌های اضافی را در برنمی‌گیرد. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ما، تعدیلات سالانه ی حق بیمه و افزایش سالانه ی آن مشمول پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه می‌شود. در حقیقت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده به هر علت، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه ی بیمه نامه به میزان حق بیمه ی پوشش‌های اصلی و با در نظر گرفتن افزایش سالانه ی آن تا پایان دوره ی بیمه نامه معاف می‌شود. در شرکت بیمه ما پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه برای بیمه گذار ارائه نمی‌شود.

 

بیمه عمر ملت

محدوده ی سنی بیمه شده

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ملت، بیمه شده می‌تواند از بدو تولد تا پایان سن ۸۰ سالگی تحت پوشش قرار گیرد. توضیح آن که در هنگام صدور بیمه نامه بیمه شده نباید بیش از ۷۵ سال داشته باشد، اما پس از صدور بیمه نامه تا ۸۰ سالگی می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد.

 

مدت بیمه نامه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ملت، مدت بیمه نامه می‌تواند از ۶ سال آغاز شده و تا ۸۰ سالگی بیمه شده ادامه یابد. لذا کم ترین مدت زمان بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه ملت ۶ سال و حداکثر آن ۸۰ سالگی بیمه شده است. مدت بیمه نامه توسط بیمه گذار و با درج در فرم پیشنهاد بیمه نامه در زمان صدور بیمه نامه تعیین می‌شود.

 

روش پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ملت، بیمه گذار می‌تواند حق بیمه‌های خود را به یکی از پنج روش ماهانه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه یا سالانه پرداخت کند.

 

پوشش سرمایه ی فوت به هر علت

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ملت، مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت اولیه ی بیمه نامه با انتخاب بیمه گذار و درج آن به صورت مکتوب در فرم پیشنهاد بیمه نامه تعیین می‌گردد. میزان مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت بیمه نامه در شرکت بیمه ملت، تا سقف بیست و پنج برابر حق بیمه ی پرداختی بیمه گذار در سال اول بیمه نامه تعیین می‌شود و در سال‌های بعد بیمه نامه، سرمایه ی فوت به هر علت بر اساس درصد رشد سالانه ی سرمایه ی فوت که در فرم پیشنهاد توسط بیمه گذار تعیین شده است، با افزایش سرمایه ی فوت به هر علت سال اول بیمه نامه مشخص می‌گردد. سقف مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ملت، ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد) است.

 

پوشش اضافی سرمایه ی فوت ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ملت، پوشش‌های اضافی حادثه شامل سرمایه ی فوت ناشی از حادثه و پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی و هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه ارائه می-شود. پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ملت تا سقف چهار برابر سرمایه ی فوت به هر علت ارائه می‌شود و بیمه گذار می‌تواند در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، ضریب سرمایه ی فوت ناشی از حادثه نسبت به سرمایه ی فوت به هر علت را در فرم پیشنهاد بیمه نامه به صورت ضریبی بین یک تا ۴ برابر سرمایه ی فوت به هر علت مشخص کند. سقف مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ملت، مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال است. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه در طول مدت بیمه نامه، مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در جدول بیمه نامه به مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت مندرج در جدول محاسبات و تعهدات بیمه نامه اضافه شده و به ذینفع یا ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود.

 

 پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ملت، پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه به شرط خرید پوشش سرمایه ی فوت بر اثر حادثه قابل ارائه می‌باشد. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه ملت به میزان ۲۰۰ درصد سرمایه ی فوت به هر علت و تا سقف ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ (یک میلیارد) ریال ارائه می‌شود.

 

پوشش اضافی هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه

پوشش هزینه ی پزشکی بر اثر حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه-گذاری شرکت بیمه ملت به شرط خرید پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه قابل ارائه می‌باشد. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه ما به میزان ۲۰ درصد سرمایه ی فوت به هر علت تا سقف ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (صد میلیون) ریال ارائه می‌شود.

 

پوشش اضافی امراض خاص

پوشش اضافی امراض خاص در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ملت به شرط خرید این پوشش توسط بیمه گذار در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، برای بیماری‌های انواع سرطان، سکته ی قلبی، سکته ی مغزی، جراحی عمل قلب باز و پیوند اعضای اصلی بدن ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ملت به میزان ۵۰ درصد سرمایه فوت به هر علت و تا سقف مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پانصد میلیون) ریال ارائه می‌گردد. نحوه ی ارائه ی این پوشش و پرداخت خسارت آن در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ملت ازطریق ارائه ی فاکتورهای هزینه شده توسط بیمه شده است. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ملت، هزینه ی بیماری‌های خاص تنها یک بار در طول دوره ی بیمه نامه قابل پرداخت می‌باشد. پوشش امراض خاص در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه ملت از یک تا شصت سالگی، بیمه شده را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 

 پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ملت، پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه، در صورت از کارافتادگی دائم و کامل به هر علت برای شخص بیمه شده ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری ملت، حق بیمه ی پوشش‌های اصلی و اضافی را شامل می‌شود. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ملت، تعدیلات سالانه ی حق بیمه و افزایش سالانه ی آن مشمول پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه می‌شود. در حقیقت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده به هر علت، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه ی بیمه نامه به میزان حق بیمه ی پوشش-های اصلی و اضافی با در نظر گرفتن افزایش سالانه ی آن تا پایان دوره ی بیمه نامه معاف می‌شود. در شرکت بیمه ملت همچنین پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه برای بیمه گذار نیز ارائه می‌شود. در صورت از کارافتادگی دائم و کامل به هر علت یا فوت در اثر حادثه بیمه گذار، بیمه گذار یا بیمه شده از پرداخت حق بیمه تا پایان دوره ی بیمه نامه با در نظر گرفتن تعدیلات حق بیمه معاف خواهد شد.

 

بیمه عمر نوین

محدوده ی سنی بیمه شده

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین، بیمه شده می‌تواند از بدو تولد تا پایان سن ۷۵ سالگی تحت پوشش قرار گیرد. توضیح آن که در هنگام صدور بیمه نامه بیمه شده نباید بیش از ۷۰ سال داشته باشد، اما پس از صدور بیمه نامه تا ۷۵ سالگی می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد.

 

مدت بیمه نامه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین، مدت بیمه نامه می‌تواند از ۵ سال آغاز شده و تا ۳۰ سال ادامه یابد. لذا کم ترین مدت زمان بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه نوین ۵ سال و حداکثر آن ۳۰ سال است. مدت بیمه نامه توسط بیمه گذار و با درج در فرم پیشنهاد بیمه نامه در زمان صدور بیمه نامه تعیین می‌شود.

 

روش پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین، بیمه گذار می‌تواند حق بیمه‌های خود را به یکی از پنج روش ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه یا یکجا پرداخت کند.

 

پوشش سرمایه ی فوت به هر علت

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین، مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت اولیه ی بیمه نامه با انتخاب بیمه گذار و درج آن به صورت مکتوب در فرم پیشنهاد بیمه نامه تعیین می‌گردد. میزان مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت بیمه نامه در شرکت بیمه نوین، تا ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیارد) در سال اول بیمه نامه تعیین می‌شود و در سال‌های بعد بیمه نامه، سرمایه ی فوت به هر علت بر اساس درصد رشد سالانه ی سرمایه ی فوت که در فرم پیشنهاد توسط بیمه-گذار تعیین شده است، با افزایش سرمایه ی فوت به هر علت سال اول بیمه نامه مشخص می‌گردد.

 

پوشش اضافی سرمایه ی فوت ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین، پوشش‌های اضافی حادثه شامل سرمایه ی فوت ناشی از حادثه و پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی و هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه ارائه می-شود. پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین تا سقف چهار برابر سرمایه ی فوت به هر علت ارائه می‌شود و بیمه گذار می‌تواند در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، ضریب سرمایه ی فوت ناشی از حادثه نسبت به سرمایه ی فوت به هر علت را در فرم پیشنهاد بیمه نامه به صورت ضریبی بین یک تا ۴ برابر سرمایه ی فوت به هر علت مشخص کند. سقف مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین، مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهار میلیارد) ریال است. پوشش حادثه در بیمه عمر و سرمایه گذاری نوین از ۴ سالگی و تا سن ۱۸ سالگی با ضریب یک برابر سرمایه ی فوت ارائه می‌شود. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه در طول مدت بیمه نامه، مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در جدول بیمه نامه به مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت مندرج در جدول محاسبات و تعهدات بیمه نامه اضافه شده و به ذینفع یا ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود.

 

 پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین، پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه به شرط خرید پوشش سرمایه ی فوت بر اثر حادثه قابل ارائه می‌باشد. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه نوین به میزان ۴۰۰ درصد سرمایه ی فوت به هر علت و تا سقف ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ (پنج میلیارد) ریال ارائه می‌شود.

 

پوشش اضافی هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه

پوشش هزینه ی پزشکی بر اثر حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه-گذاری شرکت بیمه نوین به شرط خرید پوشش فوت در اثر حادثه ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری نوین به میزان ۵، ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ درصد سرمایه ی فوت به هر علت و به انتخاب بیمه گذار و تا سقف مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه می-شود.

 

پوشش اضافی امراض خاص

پوشش اضافی امراض خاص در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین به شرط خرید این پوشش توسط بیمه گذار در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، برای بیماری‌های انواع سرطان، سکته ی قلبی، سکته ی مغزی، جراحی عمل قلب باز و پیوند اعضای اصلی بدن ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین به میزان ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و یا ۵۰ درصد سرمایه فوت به هر علت و تا سقف مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (پانصد میلیون) ریال ارائه می‌گردد. نحوه ی ارائه ی این پوشش و پرداخت خسارت آن در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین به شرط ابتلا و به صورت سرمایه ای و بدون نیاز به ارائه ی فاکتور توسط بیمه شده است. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین، هزینه ی بیماری‌های خاص به ازای هر بیماری یک بار در طول دوره ی بیمه نامه قابل پرداخت می‌باشد. پوشش امراض خاص در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه نوین از یک تا شصت سالگی، بیمه شده را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 

 پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین، پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه، در صورت از کارافتادگی دائم و کامل به هر علت برای شخص بیمه شده ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری نوین، حق بیمه ی پوشش‌های اصلی و اضافی را شامل می‌شود. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه نوین، تعدیلات سالانه ی حق بیمه و افزایش سالانه ی آن مشمول پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه می‌شود. در حقیقت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده به هر علت، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه ی بیمه نامه به میزان حق بیمه ی پوشش-های اصلی و اضافی با در نظر گرفتن افزایش سالانه ی آن تا پایان دوره ی بیمه نامه معاف می‌شود. در شرکت بیمه نوین همچنین پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه برای بیمه گذار نیز ارائه می‌شود. در این حالت در صورتی که بیمه شده زیر ۱۸ سال باشد، پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت فوت یا نقص عضو دائم و کامل بیمه گذار به هر علت تا ۱۸ سالگی بیمه شده و در صورتی که بیمه شده بالای ۱۸ سال باشد، پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت فوت یا نقص عضو دائم و کامل بیمه-گذار به علت حادث تا پایان دوره ی بیمه نامه برقرار خواهد بود. در این حالت نیز پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه، تعدیلات سالانه ی حق بیمه و پوشش‌های اصلی و اضافی را شامل می‌شود.

 

بیمه عمر پاسارگاد

محدوده ی سنی بیمه شده

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پاسارگاد، بیمه شده می‌تواند از بدو تولد تا پایان سن ۷۰ سالگی تحت پوشش قرار گیرد. توضیح آن که در هنگام صدور بیمه نامه بیمه شده نباید بیش از ۶۵ سال داشته باشد، اما پس از صدور بیمه نامه تا ۷۰ سالگی می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد.

 

مدت بیمه نامه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پاسارگاد، مدت بیمه نامه می‌تواند از ۵ سال آغاز شده و تا ۳۰ سال پس از شروع بیمه نامه ادامه یابد. لذا کم ترین مدت زمان بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در شرکت بیمه پاسارگاد ۵ سال و حداکثر آن ۳۰ سال است. مدت بیمه نامه توسط بیمه گذار و با درج در فرم پیشنهاد بیمه نامه در زمان صدور بیمه نامه تعیین می‌شود.

 

روش پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پاسارگاد، بیمه گذار می‌تواند حق بیمه‌های خود را به یکی از پنج روش ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه یا یکجا پرداخت کند.

 

پوشش اضافی سرمایه ی فوت ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پاسارگاد، پوشش‌های اضافی حادثه شامل سرمایه ی فوت ناشی از حادثه و پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی و هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه ارائه می-شود. پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ما تا سقف سه برابر سرمایه ی فوت به هر علت ارائه می‌شود و بیمه گذار می‌تواند در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، ضریب سرمایه ی فوت ناشی از حادثه نسبت به سرمایه ی فوت به هر علت را در فرم پیشنهاد بیمه نامه به صورت ضریبی بین یک تا ۳ برابر سرمایه ی فوت به هر علت مشخص کند. سقف مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پاسارگاد، مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو میلیارد و پانصد میلیون) ریال است. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه در طول مدت بیمه نامه، مبلغ سرمایه ی فوت ناشی از حادثه در جدول بیمه نامه به مبلغ سرمایه ی فوت به هر علت مندرج در جدول محاسبات و تعهدات بیمه نامه اضافه شده و به ذینفع یا ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود.

 

 پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه

در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پاسارگاد، پوشش اضافی نقص عضو و ازکارافتادگی ناشی از حادثه به شرط خرید پوشش سرمایه ی فوت بر اثر حادثه قابل ارائه می‌باشد. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه ما به میزان ۳۰۰ درصد سرمایه ی فوت به هر علت و تا سقف ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (ششصد میلیون) ریال ارائه می‌شود.

 

پوشش اضافی هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه

پوشش هزینه ی پزشکی بر اثر حادثه در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پاسارگاد به شرط خرید پوشش سرمایه ی فوت ناشی از حادثه قابل ارائه می‌باشد. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه پاسارگاد به میزان ۱۰ درصد سرمایه ی فوت ناشی از حادثه و تا سقف ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دویست و پنجاه میلیون) ریال ارائه می‌شود.

 

پوشش اضافی امراض خاص

پوشش اضافی امراض خاص در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پاسارگاد به شرط خرید این پوشش توسط بیمه گذار در هنگام صدور بیمه نامه و تکمیل فرم پیشنهاد، برای بیماری‌های انواع سرطان، سکته ی قلبی، سکته ی مغزی، جراحی عمل قلب باز و پیوند اعضای اصلی بدن ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پاسارگاد به میزان ۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت و تا سقف مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (چهارصد میلیون) ریال ارائه می‌گردد. نحوه ی ارائه ی این پوشش و پرداخت خسارت آن در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پاسارگاد به صورت سرمایه-ای و به شرط ابتلا و بدون نیاز به ارائه ی فاکتور از سوی بیمه شده می‌باشد. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پاسارگاد، هزینه ی بیماری‌های خاص برای هر  بیماری یک بار در طول دوره ی بیمه نامه قابل پرداخت می‌باشد. پوشش امراض خاص در بیمه عمر و سرمایه گذاری بیمه پاسارگاد از دوازده سالگی تا شصت سالگی، بیمه شده را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پاسارگاد، پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه، در صورت از کارافتادگی دائم و کامل به هر علت برای شخص بیمه شده ارائه می‌شود. این پوشش در بیمه عمر و سرمایه گذاری پاسارگاد، حق بیمه ی پوشش‌های اصلی و اضافی را شامل می‌شود. همچنین در بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه پاسارگاد، تعدیلات سالانه ی حق بیمه و افزایش سالانه ی آن مشمول پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه می‌شود. در حقیقت در صورت از کارافتادگی دائم و کامل بیمه شده به هر علت، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه ی بیمه نامه به میزان حق بیمه-ی پوشش‌های اصلی و اضافی و با در نظر گرفتن افزایش سالانه ی آن تا پایان دوره ی بیمه نامه معاف می‌شود. در شرکت بیمه پاسارگاد پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه برای بیمه گذار ارائه نمی‌شود.

 

پوشش درمان تکمیلی

با توجه به اینکه بیمه درمان تکمیلی در شرکت‌های بیمه غالباً به صورت انفرادی ارائه نمی-شود، شرکت بیمه پاسارگاد از معدود شرکت‌های بیمه است که بیمه درمان تکمیلی را به صورت انفرادی و در قالب یکی از پوشش‌های بیمه عمر و سرمایه گذاری خود به بیمه شدگان خود ارائه می‌کند و تنها شرکتی است که این خدمت را به صورت رایگان و بدون دریافت هزینه ی اضافی ارائه می‌نماید. در قالب این پوشش بیمه شدگان پس از رسیدن ارزش بازخرید بیمه نامه به ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال روی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود تحت پوشش درمان تکمیلی قرار گرفته و می‌توانند هزینه ی جراحی‌های درمانی خود را از شرکت بیمه از محل بیمه عمر و سرمایه گذاری خود دریافت نمایند.

 

پوشش آتش سوزی منزل مسکونی

بیمه عمر و سرمایه گذاری پاسارگاد علاوه بر پوشش‌های فوق، پوششی را نیز به بیمه گذاران خود به صورت انحصاری ارائه می‌کند که طی آن بیمه گذار می‌تواند با خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری، منزل مسکونی خود را نیز تحت پوشش آتش سوزی قرار داده و پوشش‌هایی نظیر زلزله، آتش فشان، اعتصاب، آشوب و بلوا را خریداری کند. این پوشش تنها در بیمه عمر وسرمایه گذاری شرکت بیمه پاسارگاد ارائه می‌شود.

نام شرکتمحدوده سنیمدت بیمه ­نامهسرمایه فوت به هر علتسرمایه فوت حادثهنقص عضو و ازکارافتادگی حادثههزینه ­ی پزشکی حادثهامراض خاصمعافیت از پرداخت حق بیمهروش پرداخت

ایران (مان)

بدو تولد تا پایان ۱۰۶ سالگی

۵ تا سن ۱۰۶ سالگی

۵ تا ۳۵ برابر حق بیمه سال تا سقف ۲٫۵ میلیارد ریال

یک تا ۳ برابر سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۲٫۵ میلیارد ریال

۱۰۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۱ میلیارد ریال

۲۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۵۰ میلیون ریال

۲۵ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال – خسارت با ارا­ئه­ی فاکتور هزینه به میزان هزینه­‌های انجام شده تا سقف سرمایه و صرفاً یک بار طی مدت بیمه­ نامه پرداخت می­ شود. ( از یک سال تا ۶۰ سال)

بیمه گذار با بیمه شده یکی است: در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل ناشی از حادثه- معافیت شامل حق بیمه پوشش­‌های اصلی می­باشد. تعدیلات سالانه­ ی حق بیمه شامل معافیت نمی­شود.

بیمه­ گذار با بیمه شده متفاوت است: ارائه نمی­شود.

ماهانه، ۳ماهه، ۶ ماهه، سالانه، یکجا

پاسارگاد

بدو تولد تا پایان ۷۰ سالگی۵ تا ۳۰ سال۳۰۰برابر حق بیمه ماهانه تا سقف ۴ میلیارد ریالیک تا ۴ برابر سرمایه­ ی فوت به هر علت تا سقف ۴ میلیارد ریال (زیر ۱۲ سال ارایه نمی‌شود- افراد ۱۲ تا ۱۵ سال ۲ برابر سرمایه فوت به هر علت)۱۰۰ درصد سرمایه فوت بر اثر حادثه تا سقف ۱ میلیارد ریال۱۰ درصد سرمایه فوت بر اثر حادثه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال – خسارت به شرط ابتلا، به صورت سرمایه­ ای و به ازای هر بیماری یک بار طی مدت بیمه­نامه پرداخت می­شود    (از ۱۲ سال تا ۶۰ سال)بیمه­ گذار با بیمه شده یکی است: در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل به هر علت-معافیت شامل حق بیمه پوشش­‌های اصلی و اضافی می­باشد. تعدیلات سالانه­ ی حق بیمه شامل معافیت می­ باشد.

بیمه­ گذار با بیمه شده متفاوت است: ارائه نمی‌شود.

ماهانه، ۳ ماهه، ۶ ماهه، سالاانه

کارآفرین

بدو تولد تا پایان ۸۰ سالگی

۵ تا ۳۰ سال

۲۵ برابر حق بیمه سال تا سقف ۵ میلیارد ریال

یک تا ۴ برابر سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۵ میلیارد ریال

 

***

***

۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال – خسارت با ارائه ­ی فاکتور هزینه به میزان هزینه­‌های انجام شده تا سقف سرمایه و صرفاً یک بار طی مدت بیمه ­نامه پرداخت می­ شود. (از ۲۰ سال تا ۶۰ سال)

بیمه­ گذار با بیمه شده یکی است: در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل به هر علت- معافیت شامل حق بیمه پوشش ­های اصلی می­باشد-تعدیلات سالانه­ ی حق بیمه شامل معافیت نمی­شود.

بیمه­ گذار با بیمه شده متفاوت است: ارائه نمی­شود.

سالانه

پارسیان

بدو تولد تا پایان ۷۰ سالگی

۵ تا ۳۰ سال

از ۳۰ میلیون تا ۴ میلیارد ریال

یک تا ۴ برابر سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۴ میلیارد ریال

۱۰۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۴ میلیارد ریال

۲۰ درصد سرمایه فوت بر اثر حادثه تا سقف ۴۰۰میلیون ریال

۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال – خسارت با ارائه­ی فاکتور هزینه به میزان هزینه­‌های انجام شده تا سقف سرمایه و صرفاً یک بار طی مدت بیمه­ نامه پرداخت می‌­شود. (از ۱۵ سال تا ۶۰ سال)

بیمه­ گذار با بیمه شده یکی است: در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل به هر علت-معافیت شامل حق بیمه پوشش­‌های اصلی و اضافی می­باشد. تعدیلات سالانه­ ی حق بیمه شامل معافیت می­باشد.

بیمه­ گذار با بیمه شده متفاوت است: ارائه نمی­شود.

ماهانه،۳ ماهه، ۶ ماهه، سالانه، یکجا

سامان

بدو تولد تا پایان ۷۰ سالگی

۵ تا ۳۰ سال

۲۵ برابر حق بیمه سال تا سقف ۵ میلیارد ریال

یک تا ۳ برابر سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۵میلیارد ریال

۱۰۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۴ میلیارد ریال

***

۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال- خسارت با ارائه­ی فاکتور هزینه به میزان هزینه­‌های انجام شده تا سقف سرمایه پرداخت می­ شود.-(از بدو تولد تا ۶۰ سال)

بیمه­ گذار با بیمه شده یکی است: در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل به هر علت-معافیت شامل حق بیمه در زمان وقوع ازکارافتادگی می­باشد. تعدیلات سالانه­ی حق بیمه شامل معافیت نمی­باشد. (معافیت تا ده سال می­باشد)

بیمه­ گذار با بیمه شده متفاوت است: ارائه نمی­شود.

ماهانه،۳ ماهه، ۶ماهه، سالانه

ما

بدو تولد تا پایان ۷۵ سالگی

۵ تا ۳۰ سال

۲۵ برابر حق بیمه سال تا سقف ۵ میلیارد ریال

یک تا ۴ برابر سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۵ میلیارد ریال (زیر ۴ سال ارایه نمی‌شود- افراد ۴ تا ۱۸ سال یک برابر سرمایه فوت به هر علت)

۱۰۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۵ میلیارد ریال

۲۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال- غرامت روزانه­ ی بستری به علت کما ناشی از حادثه معادل ۵ در هزار سرمایه فوت تا سقف ۹۰ روز- پوشش ­های حادثه از سن ۴ تا ۷۵ سالگی

۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال – خسارت به شرط ابتلا، به صورت سرمایه­ای و به ازای هر بیماری یک بار طی مدت بیمه­نامه پرداخت می­شود- (از یک سال تا ۶۰ سال)

بیمه­ گذار با بیمه شده یکی است: در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل به هر علت- معافیت شامل حق بیمه پوشش­‌های اصلی می­باشد. تعدیلات سالانه­ ی حق بیمه شامل معافیت می­شود.

بیمه­ گذار با بیمه شده متفاوت است: ارائه نمی­شود.

ماهانه(گروهی)، ۳ماهه، ۶ماهه، سالانه، یکجا

سرمد

بدو تولد تا پایان ۸۰ سالگی

۵ تا ۸۰ سال

۲۵ برابر حق بیمه سال تا سقف ۵ میلیارد ریال

یک تا ۳ برابر سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۵ میلیارد ریال

۱۰۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۵ میلیارد ریال

۱۰ در صد سرمایه فوت بر اثر حادثه

۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال – خسارت به شرط ابتلا، به صورت سرمایه ­ای و به ازای هر بیماری یک بار طی مدت بیمه­نامه پرداخت می­شود- (از یک سال تا ۶۰ سال)

بیمه­ گذار با بیمه شده یکی است: در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل به هر علت- معافیت شامل آخرین حق بیمه پرداختی می­ باشد. تعدیلات سالانه­ ی حق بیمه شامل معافیت نمی­ شود.

بیمه­ گذار با بیمه شده متفاوت است: در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل به هر علت و فوت به هر علت-  معافیت شامل آخرین حق بیمه­ ی پرداختی می­ باشد. تعدیلات سالانه­ ی حق بیمه شامل معافیت نمی‌­شود.

ماهانه، ۳ماهه، ۶ماهه، سالاانه

ملت

بدو تولد تا پایان ۸۰ سالگی

۶ تا ۷۰ سالگی

۲۵ برابر حق بیمه سال تا سقف ۵ میلیارد ریال

یک تا ۴ برابر سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۵ میلیارد ریال

۲۰۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۱ میلیارد ریال

۲۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال

۵۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۵۰۰میلیون ریال- خسارت با ارائه ­ی فاکتور هزینه به میزان هزینه­‌های انجام شده تا سقف سرمایه و صرفاً یک بار طی مدت بیمه­ نامه پرداخت می­ شود. (از یک سال تا ۶۰ سال)

بیمه ­گذار با بیمه شده یکی است: در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل به هر علت-معافیت شامل حق بیمه پوشش ­های اصلی و اضافی می­ باشد. تعدیلات سالانه ­ی حق بیمه شامل معافیت می­ باشد.

بیمه­ گذار با بیمه شده متفاوت است: در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل به هر علت-معافیت شامل حق بیمه ­ی پوشش­‌های اصلی و اضافی می‌­باشد. تعدیلات سالانه ­ی حق بیمه شامل معافیت می‌­باشد.

ماهانه، ۲ ماهه، ۳ ماهه، ۶ ماهه، سالانه

آسیا

بدو تولد تا پایان ۷۰ سالگی

۵ تا ۳۰ سال

۲۵ برابر حق بیمه سال تا سقف ۵ میلیارد ریال

یک تا ۳ برابر سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۵ میلیارد ریال

۱۰۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۴ میلیارد ریال

۱۰ درصد سرمایه فوت بر اثر حادثه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال (از ۱۰ سالگی تا ۷۰ سالگی)

۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال- خسارت به شرط ابتلا، به صورت سرمایه ­ای و صرفاً یک بار طی مدت بیمه­ نامه پرداخت می­ شود- (از ۱۰ سال تا ۶۰ سال)

بیمه­ گذار با بیمه شده یکی است: درصورت ازکارافتادگی دائم و کامل به هر علت- معافیت شامل حق بیمه پوشش­‌های اصلی و اضافی می­ باشد- تعدیلات سالانه ­ی حق بیمه شامل معافیت می‌­شود.

بیمه­ گذار با بیمه شده متفاوت است: در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل به هر علت، فوت در اثر حادثه- معافیت شامل حق بیمه پوشش ­های اصلی می­باشد-تعدیلات سالانه­ ی حق بیمه شامل معافیت می­شود.

به صورت یکجا یا سالانه، ماهانه (گروهی)، ۲ ماهه، ۳ ماهه، ۶ ماهه

البرز

بدو تولد تا پایان ۷۰ سالگی

۵ تا ۳۰ سال

۲۵ برابر حق بیمه سال تا سقف ۲٫۵ میلیارد

ریال

یک تا ۳ برابر سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۲٫۵ میلیارد ریال

۱۰۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۲٫۵ میلیارد ریال

***

۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال- خسارت به شرط ابتلا، به صورت سرمایه­ ای و صرفاً یک بار طی مدت بیمه­ نامه پرداخت می­شود- (از ۲۰ سال تا ۶۰ سال)

بیمه ­گذار با بیمه شده یکی است: درصورت ازکارافتادگی دائم و کامل به هر علت- معافیت شامل حق بیمه­ی پوشش­‌های اصلی و اضافی می­ باشد- تعدیلات سالانه­ ی حق بیمه شامل معافیت می­ شود.

بیمه ­گذار با بیمه شده متفاوت است: ارائه نمی­شود.

ماهانه،۲ ماهه، ۳ ماهه، ۴ ماهه،۶ ماهه، سالانه

دانا

از ۵ سالگی تا ۷۰ سالگی

۱ تا نامحدود (متعارف ۳۰ سال)

۱۰ تا ۳۰ برابر حق بیمه سال تا سقف ۵ میلیارد ریال

یک تا ۴ برابر سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۵ میلیارد ریال

۱۰۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۲ میلیارد ریال

۱۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال

۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال- خسارت به شرط ابتلا، به صورت سرمایه­ ای و صرفاً یک بار طی مدت بیمه­ نامه پرداخت می­ شود- (از ۵ سال تا ۶۰ سال)

بیمه­ گذار با بیمه شده یکی است: درصورت ازکارافتادگی دائم و کامل به هر علت- معافیت شامل حق بیمه­ ی پوشش­‌های اصلی و اضافی می­ باشد- تعدیلات سالانه­ ی حق بیمه شامل معافیت می­ شود.

بیمه­ گذار با بیمه شده متفاوت است: ارائه نمی­شود.

سالانه و یکجا

کوثر

بدو تولد تا پایان ۷۰ سالگی

۵ تا ۳۰ سال

تا ۲٫۵ میلیارد ریال

یک تا ۴ برابر سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۴ میلیارد ریال

۱۰۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۲ میلیارد ریال

***

۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال- خسارت با ارائه­ ی فاکتور هزینه به میزان هزینه­‌های انجام شده تا سقف سرمایه و صرفاً یک بار طی مدت بیمه­ نامه پرداخت می­ شود. (از یک سال تا ۶۰ سال)

بیمه گذار با بیمه شده یکی است:درصورت ازکارافتادگی دایم و کامل به هر علت

بیمه گذار با بیمه شده متفاوت است:ارایه نمی‌شود.

ماهانه، ۳ ماهه، ۶ ماهه، سالانه

دی

بدو تولد تا پایان ۶۵ سالگی

۵ تا ۳۰ سال۲۵ برابر حق بیمه سال تا سقف ۲٫۵ میلیارد ریالیک تا ۳ برابر سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۲٫۵ میلیارد ریال۱۰۰درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۲٫۵ میلیارد ریال۲۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال- خسارت با ارائه­ی فاکتور هزینه به میزان هزینه­های انجام شده تا سقف سرمایه و صرفاً یک بار طی مدت بیمه­نامه پرداخت می­شود. (از یک سال تا ۶۰ سال)بیمه­ گذار با بیمه شده یکی است: درصورت ازکارافتادگی دائم و کامل به هر علت- معافیت شامل حق بیمه پوشش ­های اصلی و اضافی می­باشد- تعدیلات سالانه­ ی حق بیمه شامل معافیت می­ شود.

بیمه­ گذار با بیمه شده متفاوت است: درصورت ازکارافتادگی دائم و کامل به هر علت- معافیت شامل حق بیمه پوشش ­های اصلی و اضافی می­باشد- تعدیلات سالانه­ ی حق بیمه شامل معافیت می­ شود.

ماهانه، ۳ماهه، ۶ماهه، سالانه
نوینبدو تولد تا پایان ۷۵ سالگی۵ تا ۳۰ سال۲۵ برابر حق بیمه سال تا سقف ۵ میلیارد ریالیک تا ۴ برابر سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۵ میلیارد ریال (زیر ۴ سال ارائه نمی­شود- افراد ۴ تا ۱۸ سال یک برابر سرمایه فوت به هر علت)پرداخت نقص عضو کامل و جزئی حدکثر تا ۱۰۰ درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۵ میلیارد ریال(۵-۱۰-۱۵-۲۰) درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال( ۱۰-۲۰-۳۰-۴۰-۵۰) درصد سرمایه فوت به هر علت تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال- خسارت به شرط ابتلا، به صورت سرمایه­ ای و به ازای هر بیماری یک بار طی مدت بیمه­نامه پرداخت می­شود- (از یک سال تا ۶۰ سال)بیمه گذار با بیمه شده یکی است: درصورت ازکارافتادگی دائم و کامل به هر علت- معافیت شامل حق بیمه­ی پوشش ­های اصلی و اضافی می­ باشد- تعدیلات سالانه­ ی حق بیمه شامل معافیت می­ شود.

بیمه­ گذار با بیمه شده متفاوت است: در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل به هر علت، فوت به هر علت (بیمه شده زیر ۱۸ سال یا بیمه ­گذار زیر ۶۰ سال)، فوت در اثر حادثه (بیمه شده بالای ۱۸ سال)- معافیت شامل حق بیمه ­ی پوشش­های اصلی و اضافی می­باشد-تعدیلات سالانه­ ی حق بیمه شامل معافیت می­شود.

ماهانه، ۳ ماهه، ۶ ماهه، سالانه، یکجا

 

 

در ادامه می‌توانید پادکست‌های توضیحی و توصیفی بیمه عمر را نیز گوش دهید تا دید بهتری نسبت به بیمه عمر و مزایای آن داشته باشید:

 

در ادامه انواع بیمه‌های عمر نیز آورده شده است که می‌توانید با مطالعه این بخش دانش خود درباره انواع بیمه‌های عمر را بالا ببرید.

 

انواع بیمه عمر

در مباحث مربوط به بیمه‌های عمر، یکی از متداول ترین پرسش‌ها آن است که بیمه‌های عمر بر چند دسته هستند و آیا ویژگی تمامی‌بیمه‌های عمر با یکدیگر یکسان است؟ برای پاسخ به این پرسش و آشنایی کامل بیمه گذاران و متقاضیان بیمه‌های عمر و به ویژه نمایندگان و فروشندگان بیمه‌های عمر با تقسیم بندی‌های موجود در میان بیمه‌های عمر موجود باید انواع مختلف بیمه‌های عمر که در شرکت‌های بیمه ارائه می‌گردند، مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد. در این یادداشت قصد داریم به تشریح کامل انواع بیمه‌های عمر موجود در ایران که توسط شرکت‌های مختلف بیمه ارائه می‌شوند، بپردازیم.

در یک تقسیم بندی کلی می‌توان بیمه‌های عمر را به دو گروه بیمه‌های عمر انفرادی و بیمه‌های عمر گروهی تقسیم بندی کرد:

 

بیمه‌های عمر انفرادی

بیمه‌های عمر انفرادی به سه دسته ی کلی تقسیم بندی می‌شوند:

الف- بیمه‌های به شرط فوت

بیمه‌های عمر به شرط فوت بیمه‌هایی هستند که در آن‌ها شرکت بیمه گر متعهد می‌شود که در صورت فوت بیمه شده ی بیمه نامه، مبلغی را که تحت عنوان سرمایه ی فوت بیمه شده در بیمه نامه تعیین و مشخص شده است، به ذینفع یا ذینفعان بیمه نامه پرداخت کند. در بیمه نامه‌های به شرط فوت ارزش بازخرید وجود ندارد و مهلت پرداخت اقساط از تاریخ سررسید یک ماه است. در صورتی که در موعد مقرر قسط حق بیمه پرداخت نگردد، بیمه گر تعهدی در مقابل بیمه نامه نخواهد داشت. بیمه‌های عمر به شرط فوت را می‌توان در ۵ گروه بیمه ای دسته بندی نمود که در ادامه به معرفی انواع بیمه‌های عمر به شرط فوت می‌پردازیم:

 

 • بیمه عمر زمانی: بیمه عمر زمانی برای افرادی که سرپرست خانوار و بابت آینده ی خانواده پس از فوت خود در سال‌های پیش از بازنشستگی نگران هستند، مناسب است و نگرانی‌های آنان را تا اندازه ی زیادی مرتفع می-سازد. مکانیزم بیمه عمر زمانی بدین شکل است که ابتدا فرد بیمه گذار بر اساس سطح معیشت و نیازها و توانایی‌ها و منابع درآمدی و هزینه ای خانواده ی خود مبلغی را که خانواده ی او پس از فوت وی به آن نیاز دارند و تمایل دارد در صورت فوت خود به خانواده اش پرداخت گردد، به عنوان سرمایه ی فوت بیمه نامه تعیین می-کند و سپس مدت زمان پوشش بیمه ای بیمه عمر زمانی را مشخص می‌نماید. مبلغ حق بیمه ی بیمه عمر زمانی بر اساس مبلغ سرمایه ی  فوت و مدت زمان تعیین شده توسط بیمه گذار تعیین و توسط بیمه گذار پرداخت و بیمه گر متعهد می‌شود در صورت فوت بیمه شده به هر علت در طول مدت بیمه نامه، مبلغ سرمایه-ی فوت بیمه نامه را به ذینفع یا ذینفعان بیمه نامه که از قبل توسط بیمه گذار تعیین شده است، پرداخت کند. مزیت شاخص این بیمه نامه حق بیمه ی اندک آن است که می‌تواند به صورت یکجا در زمان صدور بیمه نامه و یا به صورت اقساط طی یک سال پرداخت شود. همچنین بیمه عمر زمانی از مالیات، قوانین انحصار وراثت و ادعای طلبکاران معاف خواهد بود.
 • بیمه تمام عمر: بیمه تمام عمر شباهت بسیاری به بیمه عمر زمانی دارد با این تفاوت عمده که در بیمه تمام عمر، بیمه شده تا پایان عمر خود تحت پوشش قرار می‌گیرد. این بیمه نامه به ویژه برای افرادی مناسب است که دارای مشاغلی نظیر مشاغل آزاد هستند و در صورت فوت ایشان تمامی‌امور مالی و مادی مربوط به خانواده و منابع درآمدی آن‌ها مختل خواهد شد. در این بیمه نامه بیمه گذار ممکن است در ابتدای صدور بیمه نامه تعهد نماید که تا پایان عمر بیمه شده حق بیمه را پرداخت نماید و یا ممکن است متعهد به پرداخت حق بیمه به مدت ۱۵ یا ۲۰ سال شود. لازم به ذکر است در هر صورت و در هر دو حالت، تعهد بیمه گر مبنی بر پرداخت سرمایه ی فوت بیمه نامه به ذینفع یا ذینفعان بیمه نامه در صورت فوت بیمه شده تا پایان عمر وی و بدون محدودیت زمانی به قوت خود باقی خواهد بود.
 • بیمه عمر مانده بدهکار: این بیمه نامه به منظور تضمین بازپرداخت اقساط وام دریافتی بیمه گذار از بانک یا مؤسسه ی مالی پس از فوت وی صادر می‌شود و به موجب آن بیمه گر متعهد می‌گردد که در صورت فوت بیمه گذار اقساط باقیمانده از وام وی را به بانک یا مؤسسه ی مالی پرداخت نماید. روشن است که در صورت فوت وام گیرنده، پرداخت اقساط وام بر عهده ی وارثین وی خواهد بود، لذا بیمه نامه عمر مانده بدهکار می‌تواند آسودگی خاطر بیمه گذار را از عدم انتقال بدهی وام خود به خانواده و وراث وی پس از فوت او فراهم کند. با توجه به نیاز مستمر افراد به دریافت وام‌هایی نظیر وام مسکن، وام خودرو و … و دریافت وثیقه‌هایی از سوی بیمه گذار توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی نیاز به این بیمه نامه برای وام گیرندگان در حال افزایش روزافزون است. زیرا در این بیمه نامه، بیمه گذار با حق بیمه ای اندک می‌تواند از بازپرداخت اقساط وام خود تا پایان دوره، اطمینان یابد و از جهت عدم اجرای وثیقه‌های نزد بانک پس از فوت خود، به آسودگی خاطر دست یابد. این بیمه نامه همچنین آسودگی خاطر مؤسسات مالی و بانک‌ها را نیز از جهت بازپرداخت اقساط وام‌های پرداختی خود پس از فوت آن‌ها فراهم می‌کند. ویژگی خاص و متفاوت این بیمه نامه این است که سرمایه ی مورد تعهد بیمه گر در طول زمان کاهش می‌یابد، زیرا با گذشت زمان و پرداخت اقساط وام توسط بیمه گذار، میزان اقساط باقیمانده به عنوان سرمایه ی مورد تعهد بیمه گر کاهش پیدا می‌کند. بدین جهت این بیمه نامه در دسته ی بیمه‌های عمر با سرمایه ی نزولی قرار می‌گیرد.
 • بیمه تأمین فرزندان: این بیمه نامه نیز در زمره ی بیمه نامه‌های با سرمایه ی نزولی قرار می‌گیرد. در این بیمه-نامه سرپرست خانواده که معمولاً پدر یا مادر هستند، خود را بیمه کرده و تحت پوشش قرار می‌دهد و بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه، متعهد می‌گردد که در صورت فوت بیمه شده در مدت بیمه نامه، به فرزندان زیر ۱۸ سال بیمه شده تا ۱۸ سالگی آن‌ها مستمری پرداخت کند. مدت بیمه نامه در بیمه تأمین فرزندان بر اساس سن فرزندان و تا زمان رسیدن کوچک ترین فرزند خانواده به سن ۱۸ سالگی تعیین می‌شود. در این بیمه نامه حداکثر سن تحت پوشش برای بیمه شده ۷۰ سال می‌باشد.
 • بیمه عمر زمانی ۵ ساله ی قابل تبدیل: این بیمه نامه همان بیمه عمر زمانی است که با مدت ۵ ساله صادر می‌شود و در صورت تمایل بیمه گذار می‌تواند با افزایش حق بیمه، بعد از گذشت هر ۵ سال به مدت ۵ سال دیگر تمدید شود. در صورتی که مبلغ سرمایه ی فوت بیمه نامه افزایش نیابد، نیازی به اخذ آزمایشات پزشکی از بیمه شده نیز وجود ندارد. این بیمه نامه می‌تواند به انواع دیگر بیمه نامه عمر نظیر بیمه نامه مختلط عمر و پس انداز نیز تبدیل شود. بیمه نامه عمر زمانی ۵ ساله ی قابل تبدیل، بیمه ی مناسبی برای افرادی است که تمایل به صدور بیمه نامه ی بلندمدت دارند اما قصد دارند در سال‌های اولیه ی بیمه نامه، حق بیمه ی کم تری بپردازند.

 

 ب- بیمه‌های به شرط حیات

بیمه‌های به شرط حیات بیمه نامه‌هایی هستند که تعهد بیمه گر منوط به حیات بیمه گذار در پایان قرارداد بیمه نامه است و بیمه گر متعهد می‌شود در صورت حیات بیمه شده در پایان قرارداد سرمایه ی بیمه نامه را به صورت یکجا یا مستمری به وی پرداخت کند. یکی از انواع این بیمه نامه‌ها بیمه‌های بازنشستگی هستند که در آن‌ها فرد در طول دوران کار خود حق بیمه پرداخت می‌کند و پس از بازنشستگی، سرمایه ی خود را به صورت مستمری دریافت می‌کند. بیمه‌های به شرط حیات در حال حاضر غالباً در قالب بیمه-های عمر مختلط و در کنار پوشش بیمه‌های به شرط فوت صادر می‌شوند.

 

ج- بیمه‌های عمر مختلط

بیمه‌های عمر مختلط به بیمه نامه‌هایی گفته می‌شود که از ترکیب بیمه نامه‌های به شرط فوت و به شرط حیات با یکدیگر به وجود می‌آیند. در بیمه‌های عمر مختلط بیمه گر متعهد است که در قبال دریافت حق بیمه ی مشخص از بیمه گذار، در صورت فوت بیمه شده در طول دوره ی بیمه نامه سرمایه ی فوت بیمه نامه را به ذینفع یا ذینفعان بیمه نامه پرداخت نماید و در صورت حیات بیمه شده نیز متعهد به پرداخت سرمایه یا اندوخته ی بیمه نامه به ذینفع بیمه نامه می‌باشد. بیمه‌های عمر مختلط به ۵ دسته ی کلی تقسیم بندی می‌شوند و در ۵ شکل به شرح ذیل صادر می‌گردند:

 

 • بیمه عمر مختلط پس انداز: در بیمه نامه عمر مختلط پس انداز، در صورت فوت بیمه شده در طول دوره ی بیمه نامه، شرکت بیمه گر سرمایه ی بیمه نامه را به ذینفع بیمه نامه پرداخت می‌کند و در صورت حیات بیمه شده نیز سرمایه-ی بیمه نامه به ذینفع حیات بیمه نامه پرداخت می‌شود. در این بیمه نامه نسبت سرمایه ی فوت و سرمایه ی حیات بیمه نامه می‌تواند برابر و یا یکی دو برابر دیگری تعیین شود.
 • بیمه عمر مستمری خانوادگی: بیمه عمر مستمری خانوادگی بیمه ای است که در آن مدت پرداخت حق بیمه از مدت بیمه نامه پنج سال کم تر است. در این بیمه نامه در صورت فوت بیمه شده از زمان فوت وی تا پایان دوره ی بیمه نامه حق بیمه ای از بیمه گذار دریافت نمی‌شود. بیمه گر متعهد است که در صورت فوت بیمه شده، در هر سال معادل ده درصد سرمایه ی بیمه نامه و در پایان دوره ی بیمه نامه نیز اصل سرمایه ی بیمه نامه را به ذینفع یا ذینفعان بیمه نامه پرداخت نماید. همچنین در صورت حیات بیمه شده پس از انقضاء بیمه نامه نیز سرمایه ی بیمه نامه به وی پرداخت خواهد شد.
 • بیمه عمر سرمایه ی فرزندان (بیمه ی پرداخت سرمایه در انقضاء مدت): این بیمه نامه جهت تأمین سرمایه برای فرزندان در سنی مشخص به منظور تهیه ی اقلامی‌نظیر مسکن، هزینه ی تحصیل و … بسیار مناسب است. در بیمه عمر سرمایه ی فرزندان، از زمان فوت بیمه شده، حق بیمه از بیمه گذار دریافت نمی‌شود، اما سرمایه ی فوت بیمه-نامه تنها در پایان مدت بیمه نامه به فرزندان بیمه شده پرداخت می‌شود. در صورت حیات بیمه شده در پایان دوره نیز سرمایه ی بیمه نامه به فرزندان وی پرداخت خواهد شد.
 • بیمه عمر مختلط دو نفره: در بیمه عمر مختلط دو نفره، بیمه نامه دارای دو بیمه شده است که معمولاً فوت یکی از آن‌ها موجب زیان دیگری می‌شود. در صورتی که یکی از بیمه شده‌ها در طول دوره ی بیمه نامه فوت شود، سرمایه-ی بیمه نامه به بیمه شده ی دیگر پرداخت می‌شود و در صورت حیات هر دو بیمه شده نیز سرمایه ی بیمه نامه در انتهای دوره به ذینفع یا ذینفعان بیمه نامه پرداخت خواهد شد.
 • بیمه عمر و سرمایه گذاری: در این بیمه نامه سرمایه ی بیمه نامه به همراه سود قطعی و سود مشارکت در صورت فوت بیمه شده و یا حیات وی در زمان فوت و یا در پایان دوره به ذینفع یا ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود. این بیمه نامه همان بیمه نامه متعارفی است که ویژگی‌های آن به طور کامل و تفصیلی در مقاله‌ها و یادداشت‌های مختلف در سایت بیم دان مطرح شده است.

 

ویژگی‌های بیمه‌های عمر مختلط

 • در چهار مورد نخست فوق، در صورتی که بیمه گذار بیش از دو سال حق بیمه پرداخت کرده باشد، می‌تواند بیمه نامه را بازخرید و ۹۰% از اندوخته ی خود را برداشت نماید. در صورتی که حق بیمه کمتر از دو سال پرداخت شده باشد و ادامه نیابد، بیمه نامه باطل شده و مبلغی به بیمه گذار بازنمی‌گردد.
 • در تمامی‌بیمه‌های عمر مختلط، بیمه گذار پس از گذشت دو سال از آغاز بیمه نامه و پرداخت اقساط حق بیمه، می‌تواند ۹۰% از اندوخته ی خود را به صورت وام دریافت کند.
 • در چهار مورد نخست بیمه‌های عمر مختلط فوق، در صورت عدم ادامه ی بیمه نامه پس از دو سال، سرمایه ی بیمه نامه به سرمایه ی مخفف تبدیل می‌شود. بدین معنی که سرمایه ی بیمه نامه به نسبت حق بیمه ی پرداختی کاهش می‌یابد و تعهدات بیمه گر با سرمایه ی مخفف به قوت خود باقی خواهند بود.
 • در مورد پنجم بیمه گذار هر زمان تمایل داشته باشد می‌تواند بیمه نامه را با دریافت اندوخته بازخرید نماید.
 • نرخ محاسبه فنی سود در بیمه‌های مختلط در چهار مورد اول ۶ درصد و در مورد پنجم ۰۸/۱۶ درصد است.
 • کلیه ی بیمه‌های مختلط شامل سود مسارکت در منافع می‌شوند.
 • بیمه عمر و سرمایه گذاری (بیمه عمر مختلط مورد پنجم) دارای پوشش‌های اضافی فراوانی است که فوت بر اثر حادثه، نقص عضو و از کارافتادگی بر اثر حادثه، هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه، امراض خاص، معافیت از پرداخت حق بیمه و مستمری ناشی از معافیت و پوشش درمان تکمیلی را شامل می‌شود که شرح هر یک از این پوشش‌ها به طور تفصیلی در سایر مطالب سایت بیم دان پرداخته شده است.

 

 

بیمه‌های عمر گروهی

بیمه‌های عمر گروهی بیمه‌هایی هستند که با عقد قرارداد میان شرکت بیمه و سایر سازمان‌ها، مؤسسات، ادارات یا کارخانجات جهت تحت پوشش قرار دادن پرسنل آن سازمان‌ها از طریق پوشش‌های بیمه عمر صادر می‌شوند و کلیه ی پرسنل یک سازمان را با شرایط مشابه تحت پوشش قرار می‌دهند. حق بیمه ی این بیمه نامه‌ها نیز غالباً به صورت کسر از حقوق پرسنل سازمان مربوطه پرداخت می‌شود.

بیمه‌های عمرگروهی را می‌توان به سه دسته به شرح ذیل تقسیم بندی کرد:

 

الف- بیمه عمر زمانی گروهی

در این بیمه نامه، تمامی‌پرسنل بیمه گذار در مقابل خطر فوت بیمه می‌شوند. در بیمه عمر زمانی گروهی، بیمه گر متعهد می‌گردد که در قبال دریافت حق بیمه ی مشخص، در صورت فوت هر یک از پرسنل و بیمه شدگان بیمه گذار (فوت در هر کجا و در هر زمانی که اتفاق افتاده باشد)، سرمایه ی فوت تعیین شده را به ذینفع وی پرداخت نماید. سرمایه ی فوت بیمه نامه می‌تواند به صورت سرمایه ای ثابت و یا به صورت ضریبی از حقوق بیمه شدگان بیمه نامه تعیین گردد.

 

ب- بیمه عمر مانده بدهکار گروهی

بیمه عمرمانده بدهکار گروهی عبارت است از تعهد بازپرداخت بدهی وام گیرندگان بیمه شده در صورت فوت هر یک از آن‌ها. در این بیمه نامه سه روش برای عقد قرارداد میان بیمه گر و مؤسسه وجود دارد:

 • روش نخست: اگر مؤسسه ی وام دهنده تنها مبلغ اصل وام را بیمه نماید، مانده ی بدهی تعیین شده توسط بیمه گر در زمان فوت وام گیرنده، به لحاظ منظور نشدن بهره ی اقساط وام پرداخت شده و همچنین اقساط معوقه ی احتمالی و هزینه ی تأخیر مربوط به اقساط معوق از مانده ی زمان فوت وام گیرنده، همواره کمتر می‌باشد و کسری مربوطه را خانواده-ی شخص باید جبران نماید.
 • روش دوم: اگر مؤسسه ی وام دهنده، اصل و فرع وام را بیمه نماید،  مبلغ مانده ی مورد محاسبه ی بیمه گر با محاسبه ی مبلغ اصل و فرع در فرمول خسارت، از مبلغ کارت وام وام گیرنده معمولاً بیشتر می‌شود. در این روش مبلغ افزون تر به عنوان سرمایه ی بیمه به وراث متوفی پرداخت می‌شود.
 • روش سوم: اگر قصد داشته باشیم در زمان فوت وام گیرنده، رقم مورد تعهد توسط بیمه گر با رقم مورد مطالبه ی مؤسسه ی وام دهنده تطبیق یابد، از این روش استفاده می‌کنیم که وام گیرندگان بر اساس نرخ متوسطی بر مبنای بدهی اول هر سال بیمه عمر زمانی گردند. در این روش در صورت بروز خطر فوت برای هر یک از وام گیرندگان، مبلغ بدهی زمان فوت وام-گیرنده، حداکثر تا رقم مانده ی وامی‌که در ابتدای آن سال ملاک محاسبه ی حق بیمه قرار گرفته است، توسط بیمه گر پرداخت می‌گردد. در این روش می‌توان مبنای محاسبه را به جای اول هر سال، ابتدای هر ماه نیز قرار داد.

علاوه بر موارد فوق، بسیاری از شرکت‌های بیمه اقدام به عقد قرارداد با سازمان‌ها و مؤسسات مختلف جهت صدور بیمه-نامه عمر انفرادی برای پرسنل یک سازمان به صورت گروهی می‌نمایند که در مطالب پیشین در سایت بیم دان به آن پرداخته شده است و در این فرصت نیز به علت مرتبط بودن موضوع و تکمیل مبحث مورد بحث، مجددا موضوع به شرح ذیل تشریح می‌شود.

 

بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری انفرادی به صورت گروهی

قرارداد بیمه نامه عمر به صورت گروهی میان یک سازمان یا اداره با یک شرکت بیمه علاوه بر حالت فوق که صدور بیمه عمر و حوادث گروهی است به حالت دیگری نیز می‌تواند منعقد گردد. بدین صورت که یک سازمان یا اداره لیست پرسنل خود را به یک شرکت بیمه ارائه نموده و برای کلیه ی پرسنل خود بیمه عمر و سرمایه گذاری انفرادی را به صورت دسته جمعی و گروهی خریداری می‌کند. در حقیق در این حالت سازمان مربوطه حق بیمه ی بیمه نامه‌های عمر و سرمایه گذاری انفرادی، تک تک پرسنل خود را به صورت تجمیعی به شرکت بیمه پرداخت نموده و شرکت بیمه به تعداد پرسنل آن سازمان، بیمه نامه عمر و سرمایه-گذاری انفرادی صادر می‌کند. در این حالت نیز بیمه گذار و بیمه شده ی بیمه نامه خود پرسنل هستند و سازمان کارفرمای آن‌ها به عنوان پرداخت کننده ی حق بیمه در قرارداد میان سازمان و شرکت بیمه معرفی می‌شود. در این حالت بیمه نامه ی هر یک از پرسنل، شرایطی کاملاً مشابه شرایط بیمه نامه‌های عمر و سرمایه گذاری انفرادی که در مطالب پیشین عنوان شده بود، خواهد داشت. بدین معنی که هر یک از بیمه نامه‌ها دارای پوشش‌های سرمایه ی فوت، سرمایه ی فوت ناشی از حادثه، سرمایه ی بیماری-های خاص، سرمایه ی نقص عضو و از کارافتادگی ناشی از حادثه و هزینه‌های پزشکی ناشی از حادثه می‌باشند و شرایط پوشش‌ها نیز کاملاً مشابه بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری انفرادی است. این بیمه نامه‌ها نیز دارای اندوخته و ارزش بازخرید بوده و امکان استفاده از اندوخته برای هر یک از بیمه گذاران وجود دارد. همچنین در این بیمه نامه‌ها هر یک از بیمه گذاران پس از گذشت دو سال از آغاز بیمه نامه امکان دریافت وام تا سقف ۹۰ درصد از ارزش بازخرید بیمه نامه و امکان برداشت از اندوخته ی خود تا سقف ۷۰ درصد از ارزش بازخرید بیمه نامه ی خود را خواهد داشت. امکان تغییر شرایط بیمه نامه نیز برای هر یک از بیمه گذاران در سررسید هر سال بیمه ی وجود دارد و می‌توانند هر گونه تغییری که مد نظر دارند، از طریق صدور الحاقیه ی تغییرات در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خود اعمال کنند.

بنابراین جهت صدور بیمه نامه ی عمر و سرمایه گذاری انفرادی به صورت گروهی برای پرسنل یک سازمان خاص، آن سازمان باید لیست اسامی‌خود را به همراه شرایط مدنظر خود جهت صدور بیمه نامه شامل مبلغ حق بیمه، سرمایه ی فوت، ضریب سرمایه ی فوت ناشی از حادثه، ضریب سرمایه ی نقص عضو و از کارافتادگی ناشی از حادثه، ضریب هزینه ی پزشکی ناشی از حادثه، ضریب پوشش سرمایه ی بیماری‌های خاص، تمایل یا عدم تمایل به استفاده از پوشش‌های معافیت از پرداخت حق بیمه و مستمری ناشی از آن با تعیین ضریب آن در صورت تمایل و مدت بیمه نامه به شرکت بیمه اعلام کند. شرکت بیمه نیز با توجه به صدور بیمه نامه‌ها به صورت گروهی با اعمال تخفیفاتی در هزینه‌های اداری جدول تعهدات نمونه ای را به سازمان مربوطه ارائه نموده و در صورت تأیید نهایی طرفین، قرارداد میان دو سازمان منعقد می‌گردد.

مزایای صدور بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری انفرادی به صورت گروهی عبارت است از:

 • امکان استفاده از تمامی‌پوشش‌های بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری برای هر یک از بیمه گذاران
 • امکان استفاده از مزایای سرمایه گذاری و اندوخته ی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری
 • امکان دریافت وام پس از دو سال از شروع بیمه نامه بدون ضامن و تنها با ارائه ی کارت شناسایی بیمه گذار ظرف مدت بیست و چهار ساعت
 • امکان برداشت از اندوخته ی بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری پس از دو سال از شروع بیمه نامه
 • امکان ایجاد تغییرات در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری برای بیمه گذار در سررسید هر سال بیمه ای
 • امکان دریافت تخفیف در هزینه‌های اداری به علت تجمیع بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری تک تک پرسنل سازمان
 • امکان تقسیط حق بیمه به صورت کسر از حقوق هر یک از بیمه گذاران

پست های مرتبط


یک نظر ارسال کنید

ایمیل شما نزد ما امن می ماند