بیمه سوانح

مختصر و مفید درباره بیمه حوادث

جولای 8, 2020بیمه حوادث , بیمه عمر

بیمه حوادث یکی از انواع بیمه‌های اشخاص است. این بیمه برای بسیاری از افراد ناشناخته مانده است. در این مطلب برآنیم به معرفی بیمه حوادث و تفاوتهای بیمه عمر و حوادث با یکدیگر بپردازیم.

معرفی بیمه حوادث

بیمه حوادث به منظور تأمین نیاز بیمه گذار در زمان فوت یـا نقـص عـضو ناشی از حادثه ارائه میشود. نقص عضو در این بیمه شامل نقص عضو دائم و کامل جزئی و کلی بر اثر حادثه میشود. بیمه‌های حوادث به دو صورت انفرادی و گروهی ارائه میگردند. بعـضی از بیمـه هـای حـوادث، حتـی پوشش درمانی در مورد بعضی از امراض خاص را هم شامل میشوند. در بیمه هـای حـوادث برخلاف بیمـه‌های اموال اصل غرامت حاکم نیست. تعهد شرکت بیمه، پرداخت سرمایه ای معین در صورت بروز حادثه است که منجر به فوت یا نقص عضو گردد.

تفاوت بیمه عمر و حوادث با یکدیگر

تفاوت کلی بین بیمه عمـر و حـوادث در خطر موضوع و مورد بیمه است. در بیمه عمر، خطر مورد بیمه، یعنـی مـرگ امریـست محتمـل و غیـر قابـل انکار و صرفاً زمان آن مشخص نیست. اما خطر موضوع بیمه حوادث ممکن اسـت هرگـز وقـوع نپـذیرد. مـرگ شـخص بیمـه شـده نمیتواند موضوع بیمه حوادث قرار گیرد. بلکه مرگ ناشـی از حادثـه و تـصادف اسـت کـه دارای پوشـش بیمـه ای است. پیش تر تحریریه بیمدان در مطلبی به ویژگی‌های بیمه عمر پرداخته بود.

انواع بیمه‌های حوادث

پوشش بیمه حوادث هم بصورت انفرادی و هم گروهی توسط شرکتهای بیمه ارائه میگردد. در بیمه حوادث انفرادی، دو طرف یعنی بیمه گر و بیمه گذار/بیمه شده قرارداد را منعقد میکنند. اما در بیمه‌های گروهی سه طرف برای عقد قرارداد وجود دارند. این سه نفر عبارتند از شرکت بیمه، بیمه گذار که معمولاً شخصی حقوقی است و بیمـه شـده. بیمه گذار در بیمه‌های گروهی معمولاً کارفرمایی است که پرداخت حق بیمه را تعهد میکند. بیمه شده در بیمه‌های گروهی شخصی است که فوت و نقص عضو وی بعلت حادثه موضوع بیمه حوادث است. برای کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانید به توضیحات رسمی‌بیمه مرکزی در اینجا مراجعه کنید.

تعریف حادثه

حادثه عبارت است از رویدادی که بروز آن بعلت عامل خارجی شدید و ناگهـانی باشد. وقوع این رویداد باید خـارج از عمـد و اراده بیمـه شده باشد و موجب صدمه بدنی قابل تشخیص پزشک گردد. بنابراین عامل حادثه باید پنج ویژگی داشته باشد.

 • خارج از عمد و اراده بیمه شده باشد.
 • شدید باشد.
 • ناگهانی باشد.
 • در اثر نیروی خارجی باشد.
 • صدمه بدنی قابل تشخیص پزشکی داشته باشد.

عوامل مؤثر بر حق بیمه حوادث

 • سن بیمه گذار (بیمه شده)

 سن بیمه شده اثرات قابل ملاحظه بر نرخ و درصد از کارافتـادگی بـا توجه به نوع پوشش بیمه خواهد داشت. بدیهی است کـه شـدت و کثـرت مـوارد ناخوشـی و ازکارافتـادگی بـا افزایش سن بیشتر میشود. این فزونی در تناسب با افزایش نرخ مـرگ و میـر در بیمـه عمـر قابـل مقایسه میباشد. در مورد هزینه‌های پزشکی و غرامتهای از کارافتادگی، این افزایش تا سنین ۵۵ سالگی از اهمیت چندانی برخوردار نیست.

 • شغل و حرفه بیمه گذار (بیمه شده)

اگر شغل بیمه شده دارای خطرات خاص و ویـژه ایسـت، بایـد این احتمال مورد بررسی قرار گیـرد. شغل و حرفه از عوامل تعیین کننـده بـرای قبـول و یـا حتی رد درخواست یک بیمه گذار است.

 • وضعیت جسمانی بیمه گذار (بیمه شده)

وضعیت جسمانی بیمه شده از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است. وضعیت پزشکی دارای اهمیت چند بعدی و گوناگونی در ارزیابی خطر است. به ویژه اضـافه وزن یا کـمبود وزن بیش از حد باید مورد توجه قرار گیرد . نقص عضوهای جسمانی نیز میتواند در کیفیت خطر موثر واقع گردد.

 • سوابق پزشکی بیمه گذار (بیمه شده)

سوابق پزشکی قبلی در رابطه با حوادث منجر به جرح و نقص عضو باید کاملاً مورد بررسی قرار گیرد. باید معین و مشخص شود که جراحات قبلی تـا چـه حـد میتوانـد باعـث بـروز حـوادث ناگوار در آینده گردد.

 • سوابق اخلاقی بیمه گذار (بیمه شده)

بسیاری از اعـلام خـسارتهای غیـر واقعـی باعث شد شرکتهای بیمه به خصوصیات اخلاقـی بیمـه گـذاران توجـه بیشتری مبذول دارند. بهتر است از بیمـه نمـودن افـرادی کـه دارای اینگونـه خصیصه‌های اخلاقی هستند پرهیزگردد. زیرا هیچگونه حق بیمه اضافی نمیتواند ریسک اینگونه افراد ناصالح را برای شرکتهای بیمه کاهش دهد.

جدول بیمه نامه

در جدول بیمه نامه، نام و نشانی بیمه گذار، مدت بیمه، حق بیمه، سرمایه فـوت و نقـص عضو ذکر میگردد. این جدول تشابه زیادی با جدول بیمه عمر دارد.

شرایط بیمه نامه

هر بیمه نامه دارای شرایطی است که از واجبات یک عقد و قرارداد دو طرفه محسوب میشود. این شرایط روابط بین دو سوی قرارداد را معین و مشخص میکند. لذا لازم است که شرایط قرارداد بطور ساده، گویا و روشنی تنظیم شـده باشد. از مهمترین شروط قرارداد در بیمه‌های حوادث، همان اصل معروف حـسن نیـت است. البته نفع بیمه ای هم می‌بایست وجود داشته باشد.

اساس قرارداد

معمولاً اساس قراداد پیشنهاد کتبی بیمه گذار و موافقت بیمه گر برای صدور بیمه نامه است. هر گونه تغییرات بعدی در قراداد نیز بهمین صورت خواهد بود. چنانچه بیمه گذار و بیمه شده شخص واحدی نباشند، بدون رضـایت کتبی بیمه شده قرارداد باطل است. خطرات تحت پوشش بیمه نامه باید بـصراحت نـام بـرده شـوند.

تعهدات بیمه گر

بیمه گر متعهد است که در صورت فوت یا نقص عضو بیمه شده، سرمایه بیمه را بـه ذینفـع پرداخت نماید. فوت یا نقص عضو باید بر اثر وقوع یکی از خطرات مندرج در بیمه نامه اتفاق افتاده باشد. چنانچه یکی از ذینفعان، مسئول بروز حادثه باشد، سهم وی از غرامـت کـسر و بقیه سرمایه به ذینفعان پرداخت میشود.

وظایف و تعهدات بیمه گذار

بیمه گذار نیز ملزم به انجام تعهداتی است که مهمترین آنها پرداخت حق بیمه مندرج در بیمه نامه است. میزان حق بیمه حوادث بر اساس شغل، حرفه و سرگرمیهای بیمه گذار تعیین و توافق میگردد. لذا هر گونه تغییر شغل یا سرگرمیها که باعث تشدید خطر گردد، باید بلافاصله به بیمـه گـر اطـلاع داده شود. بیمه گر با دریافت حق بیمه اضافی آن را تحت پوشش بیمه ای قرار خواهد داد. بیمه گذار موظف است تغییر نشانی خود را برای مکاتبات بعدی به بیمه گراطلاع دهد.

استثنائات بیمه نامه

 • اشتغال به ورزشهای خطرناک مانند کوهنوردی، خلبانی، شرکت در مسابقات اتومبیلرانی و …
 • مصرف زیاده از حد مشروبات الکلی و مواد مخدر
 • مرگ و یا حوادث ناشی از نادیده انگاشتن قوانین و مقررات مانند رانندگی در شـب بـدون چـراغ
 • اشـتغال بـه مـشاغل و حرفـه هـای خطرنـاک، ماننـد مـشارکت در نیروهـای مـسلح، پلـیس، کار در معـدن… . (در صورت درخواست با احتساب نرخ متناسب قابل پوشش است)
 • فوت، نقص عضو و از کارافتادگیهای ناشی از ورزشهای حرفه ای مانند بوکس، جنگ، دوئل یا اعدام
 • خودکشی و یا سعی در خودکشی که باعث بروز صدمات جسمانی گردد.


پست های مرتبط

چرا خرید بیمه حوادث ضروری است؟

ژوئن 25, 20200پسندیدنبیمه حوادث , بیمه عمر

بیمه حوادث چیست؟ بیمه حوادث مانند سپری است که در برابر تمامی‌اتفاقاتی که منشا خارجی دارد از شما دفاع می‌کند.

ادامه مطلب

یک نظر ارسال کنید

ایمیل شما نزد ما امن می ماند