تهعدات بیمه عمر

جدول محاسبات یا جدول تعهدات بیمه عمر؟

آگوست 19, 2020بیمه عمر

یکی از ویژگیهای بیمه عمر امکان آگاهی متقاضی بیمه عمر از جزئیات آن، پیش از صدور بیمه است. این امکان از طریق جدول محاسبات یا جدول تعهدات بیمه عمر میسر می‌شود. در این مطلب قصد داریم به بررسی جدول محاسبات یا جدول پیشبینی تعهدات بیمه عمر بپردازیم.

متقاضی بیمه عمر، ابتدا باید فرم پیشنهاد بیمه عمر را تکمیل و به نماینده یا کارگزار بیمه ارائه دهد. با در نظر گرفتن شرایط مورد درخواست متقاضی،اطلاعات فرم پیشنهاد توسط نماینده یا کارگزار در سیستم بیمه ای ثبت میشود. با ثبت فرم پیشنهاد در سیستم بیمه ای، امکان رویت جدول محاسبات یا جدول تعهدات بیمه عمر فراهم می‌شود. با مشاهده جدول، متقاضی، میتواند تصمیم به صدور یا ایجاد تغییر در شرایط بیمه خود پیش از صدور آن بگیرد.

همچنین پس از صدور بیمه ­نامه نیز کلیه جزئیات مربوط به اطلاعات بیمه­ نامه در این جدول ارائه میگردد. این اطلاعات شامل میزان پوشش­ها، اندوخته و سایر شرایط بیمه­ نامه در طول مدت دوره بیمه است. ستونهای جدول محاسبات یا جدول تعهدات بیمه عمر در تقریباً در تمام شرکتهای بیمه یکسان است. اما در این ستونها و نام آنها تفاوتهای جزئی در شرکتهای بیمه وجود دارد.

پیش از این در مطلبی مرتبط به بیمه عمر انفرادی پرداخته بودیم.

در این مطلب برای توضیح جامع موضوع، جدول تعهدات بیمه عمر ایران و بیمه عمر پاسارگاد معیار قرار گرفته است. با شناخت ستونهای جدول تعهدات بیمه عمر ایران و بیمه عمر پاسارگاد، جدول سایر شرکتها نیز قابل بررسی خواهد بود.

نمونه جدول محاسبات یا جدول تعهدات بیمه عمر

جدول محاسبات بیمه عمر در شرکت­های مختلف، دارای تفاوتهای اندکی با یکدیگر است. اما کلیت و ماهیت جدول تعهدات در تمامی‌شرکت­های بیمه یکسان است و اکثر ستون­ها و مندرجات آن مشترک هستند. لذا نمونه ای­ از جدول محاسبات را با تمرکز بر جدول بیمه عمر ایران و بیمه عمر پاسارگاد تشریح میکنیم.

در این جدول، حق بیمه ماهانه ۵۰۰٫۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. سرمایه­ ی فوت ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و  ضریب فوت و نقص عضو و از کارافتادگی حادثه سه برابر سرمایه­ ی فوت لحاظ شده است.  هزینه­ ی پزشکی حادثه و سرمایه خاص با ضریب ۲۰% محاسبه شده است. همچنین پوشش معافیت به بیمه نامه ارائه شده و اندوخته اولیه در بیمه نامه در نظر گرفته نشده است.

اطلاعات مندرج در سربرگ جدول محاسبات یا جدول تعهدات بیمه عمر

در قسمت بالای جدول محاسبات، غالباً اطلاعات کلی مربوط به نام بیمه گذار و بیمه شده درج میشود. سایر اطلاعات بیمه شامل مدت و درصد رشد سالانه حق بیمه و سرمایه فوت نیز در این قسمت ذکر میگردد. برخی دیگر از اطلاعات مربوط به پوششهای بیمه ای نیز ممکن است در این قسمت قید میگردد.

ستون سال بیمه ای

این ستون، نشان­گر تعداد سال­هایی است که بیمه شده تحت پوشش بیمه عمر قرار میگیرد. تعداد سالهای بیمه ­ای توسط بیمه­ گذار تا سقف ۳۰ سال انتخاب می­شود. در بیمه عمر ایران بیمه شده میتواند تا سن ۱۰۶ سالگی نیز تحت پوشش باشد. اما در بیمه عمر پاسارگاد سایر شرکتهای بیمه، حداکثر مدت بیمه ۳۰ سال است. اگر سن بیمه شده،از سقف تعیین شده توسط شرکت بیمه تجاوز کند، سالهای بیمه تا همان سقف ادامه خواهد داشت.

ستون سن بیمه شده

بر اساس تاریخ تولد بیمه شده و با توجه به تعداد سالهای بیمه­، در این ستون، سن بیمه شده تا پایان دوره بیمه قید میشود.

ستون سرمایه فوت به هر علت

در جدول محاسبات یا جدول تعهدات بیمه عمر، یکی از ستونها، نمایانگر سرمایه­ ی فوت به هر علت است. مبلغ این ستون به انتخاب بیمه گذار و با توجه به حق بیمه پرداختی وی در سال اول تعیین میشود. در بیمه عمر ایران تا سقف ۲۵ برابر حق بیمه سال اول و در بیمه عمر پاسارگاد تا سقف ۳۰ برابر حق بیمه سال اول تعیین میگردد. مبلغ سرمایه فوت در سالهای بعد بر اساس درصد رشد سالانه سرمایه فوت مشخص میشود. (در جدول نمونه حاضر، مبلغ سرمایه فوت در سال اول ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.)

ستون سرمایه فوت در اثر حادثه

در صورت عدم خرید پوششهای حادثه توسط بیمه گذار مبلغ مندرج در تمامی‌ردیفهای این ستون صفر خواهد بود. در صورت خرید این پوشش، مبلغ آن با توجه به ضریب سرمایه فوت حادثه تعیین میگردد. ضریب سرمایه فوت حادثه نسبت به سرمایه فوت به هر علت تعیین میشود. (در جدول نمونه حاضر، ضریب سرمایه فوت حادثه سه برابر سرمایه فوت به هر علت است. لذا مبلغ سرمایه فوت حادثه ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.)

ستون سرمایه نقص عضو و از کارافتادگی بر اثر حادثه

در صورت عدم خرید پوششهای حادثه، مبلغ مندرج در تمامی‌ردیفهای این ستون نیز صفر خواهد بود. در صورت خرید پوشش سرمایه نقص عضو و از کارافتادگی در اثر حادثه مبلغ آن با توجه به ضریب سرمایه نقص عضو و ازکارافتادگی حادثه نسبت به سرمایه­ ی فوت به هر علت (در برخی شرکت­ها تا سقف سه برابر و در برخی دیگر تا سقف چهار برابر سرمایه­ ی فوت به هر علت) تعیین میگردد. (در جدول نمونه حاضر، ضریب سرمایه نقص عضو بر اثر حادثه، سه برابر سرمایه فوت به هر علت است. لدا مبلغ این پوشش در سال اول بیمه نامه ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.)

ستون هزینه پزشکی بر اثر حادثه

مبلغ درج شده در این ستون نیز در صورت عدم خرید پوشش حادثه در تمامی‌سالهای بیمه ­نامه صفر خواهد بود. در صورت خرید این پوشش، مبلغ آن بر اساس ضریب تعیین شده در فرم پیشنهاد تعیین خواهد شد. در برخی شرکتها این پوشش با ضریبی نسبت به سرمایه فوت به هر علت تعیین میشود. در برخی شرکتها نیز به صورت ضریبی نسبت به سرمایه فوت حادثه محاسبه میگردد. (ضریب هزینه پزشکی در جدول نمونه حاضر ۲۰ درصد و مبلغ آن ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در سال اول بیمه نامه است.)

ستون سرمایه امراض خاص

این ستون مبلغ سرمایه امراض خاص بیمه عمر را در سالهای تحت پوشش نشان میدهد. مبلغ این ستون بر اساس ضریبی از سرمایه فوت به هر علت تعیین میگردد. (ضریب پوشش سرمایه امراض خاص در جدول نمونه حاضر ۲۰ درصد و مبلغ آن ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در سال اول است.)

ستون حق بیمه پوششهای اضافی

این ستون در جدول محاسبات برخی شرکتهای بیمه وجود دارد و در برخی نیز وجود ندارد. در این ستون جمع هزینه‌هایی که بابت خرید پوششهای اضافی از حق بیمه پرداختی هر سال کسر میگردد،درج میشود. در برخی شرکتها نیز هزینه حق بیمه هر یک از پوششهای اضافی در ستونی مجزا نمایش داده میشود. مبلغ هزینه هر پوشش به صورت درصدی از مبلغ آن پوشش اضافی در همان سال بیمه ای تعیین میشود. درصد مذکور توسط شرکت بیمه تعیین میشود. حاصل آن در ستون حق بیمه پوششهای اضافی به صورت مجموع یا به تفکیک درج میشود.

ستون حق بیمه پرداختی سال

در این ستون حق بیمه مورد تعهد هر سال، به صورت مجموع اقساط بیمه نامه در هر سال قید میگردد. مبلغ این ستون در سال اول، مبنای محاسبه سرمایه فوت سال اول بیمه نامه قرار میگیرد. مبلغ حق بیمه هر سال از سال دوم، به وسیله درصد رشد سالانه حق بیمه تعیین و مشخص میشود. (مبلغ حق بیمه سال اول در جدول نمونه حاضر ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است. این مبلغ بر اساس اقساط ماهانه ۵۰۰٫۰۰۰ ریال محاسبه شده و درصد افزایش سالانه حق بیمه نیز ۱۰ درصد است.)

ستون مبلغ قسط در هر سال

در این ستون مبلغ هر قسط از بیمه نامه در هر سال بیمه­ ای نمایش داده میشود. مبلغ قسط سال اول توسط بیمه گذار تعیین میشود. مبلغ قسط در هر سال بیمه از سال دوم، به وسیله درصد افزایش سالانه حق بیمه تعیین میگردد. (مبلغ حق بیمه­ هر قسط در سال اول جدول نمونه حاضر ۵۰۰٫۰۰۰ ریال است. درصد افزایش سالانه حق بیمه نیز ۱۰ درصد است.)

ستون حق بیمه تجمعی

این ستون در جدول محاسبات بیمه عمر برخی شرکتها وجود دارد. مجموع مبلغ حق بیمه پرداختی توسط بیمه گذار تا پایان هر سال را نشان میدهد. در هر سال، مبلغ حق بیمه پرداختی سال با مبلغ سالهای قبل جمع و در این ستون درج میشود.

اندوخته تضمینی یا اندوخته ریاضی چیست/ تفاوت اندوخته ریاضی و ارزش بازخرید چیست

در این ستون مبلغ اندوخته بیمه گذار در هر سال بیمه ای درج میشود. اندوخته­ ی تضمینی در هر سال بیمه ای از کسر حق بیمه پوششهای اضافی و هزینه کارمزد از حق بیمه همان سال بعلاوه اندوخته سال‌های قبل بدست آمده و محاسبه میشود. این ستون در جدول محاسبات یا جدول تعهدات بیمه عمر برخی از شرکتها با عنوان اندوخته ریاضی نیز درج میشود.

ارزش بازخرید تضمینی چیست؟

این ستون مبلغی است که در صورت بازخرید بیمه نامه توسط بیمه گذار، توسط شرکت بیمه به وی پرداخت میشود. این مبلغ با کسر هزینه‌های اداری از اندوخته تضمینی یا اندوخته ریاضی محاسبه میشود. مبالغ مندرج در این ستون از سال پنجم به بعد با مبالغ مندرج در اندوخته تضمینی بیمه نامه برابر میگردد. زیرا هزینه‌های اداری در پنج سال نخست بیمه عمرکسر میشود. نرخ سود تضمینی در جدول محاسبات یا جدول تعهدات بیمه عمر بر اساس مصوبه بیمه مرکزی  درتعیین میشود. اکنون نرخ سود در دو سال اول ۱۶، در دو سال دوم ۱۳ و از سال پنجم ۱۰ درصد است.

سیامک ملک مطیعی کارشناس صنعت بیمه در مصاحبه ای پیرامون تعهدات بیمه عمر، صحبتهای مفیدی کرده است.

اندوخته بر مبنای متوسط سود سنوات گذشته چیست؟

در بسیاری از شرکتها پیش از صدور بیمه عمر در جدول محاسبات علاوه بر اندوخته و ارزش بازخرید تضمینی، ستونی نیز وجود دارد که سود پیشبینی شده را بر اساس متوسط سود سالهای قبل شرکت بیمه برای هر سال بیمه ای نشان میدهد. مبنای محاسبه این ستون اضافه شدن سود مشارکت سالانه شرکت بیمه است. در هر سال سود مشارکت به حق بیمه‌های پرداختی همان سال تعلق میگیرد.

شرکتها هر سال تفاوت سود سهام خود با سود تضمینی را به عنوان سود مشارکت به آن اضافه میکنند. این ستون، غالباً در جداول ابتدایی و پیش از صدور بیمه نامه وجود دارد. لذا اغلب در جداول قطعی پس از صدور بیمه نامه از درج آن صرف نظر میشود.

جدول محاسبات یا جدول تعهدات بیمه عمر در اکثر شرکتهای مختلف دارای مندرجات مشابه فوق است. این جدول ابزار اصلی جهت آسودگی خاطر بیمه گذار پیش و قبل از صدور بیمه نامه محسوب میشود. در این مطلب سعی شد با محوریت قرار دادن جدول بیمه عمر پاسارگاد و بیمه عمر ایران ستونها تشریح گردند. همچنین جدول محاسبات بیمه عمر ابزار بسیار مهمی‌در فروش بیمه‌های عمر است. نمایندگان و فروشندگان بیمه‌های عمر در فروش بیمه عمر از این جدول بهره بسیاری میبرند.

محاسبه تعهدات بیمه عمر


پست های مرتبط

بیمه عمر و تامین آتیه
بیمه عمر انفرادی؛ از صفر تا صد

آگوست 5, 20200پسندیدنبیمه عمر

بیمه عمر، انواع مختلفی دارد. تقسیم بندی بیمه عمر به بیمه عمر انفرادی و بیمه عمر گروهی، یکی از تقسیم بندی‌های بیمه عمر است. این انواع شامل بیمه عمر آنلاین و غیر آنلاین نیز می‌شود. در این مطلب قصد داریم به معرفی انواع بیمه عمر انفرادی بپردازیم.

ادامه مطلب
بیمه عمر؛ کت و شلوار تک دوز!

جولای 27, 20200پسندیدنبیمه عمر

بیمه عمر و دانستنی‌های جالبش چه برای فروشندگان و چه برای مشتریان، تمامی‌ندارد. معصوم ضمیری مدیر خوشنام صنعت بیمه، گفتنی‌های شنیدنی پیرامون این موضوع دارد.

ادامه مطلب

یک نظر ارسال کنید

ایمیل شما نزد ما امن می ماند